Kezdő oldal » Aktuális » E-ellenörző

E-ellenörző

2018. október 08., hétfő, 06:57:26

Tisz­telt Szü­lők, Gond­vi­se­lők! Ked­ves Di­á­kok!

A KRÉTA rend­szer elekt­ro­ni­kus nap­ló­ját hasz­nál­ja az in­téz­mény.

Ál­ta­lá­nos Is­ko­la: klik035045001

Mű­vé­sze­ti Is­ko­la:klik035045101

Az e-el­len­őr­ző­könyv rend­szer­be tör­té­nő be­je­lent­ke­zés az aláb­bi lin­ken le­het­sé­ges:

Ál­ta­lá­nos Is­ko­la: https://​klik035045001.​e-kreta.​hu

Mű­vé­sze­ti is­ko­la: https://​klik035045101.​e-kreta.​hu

A KRÉTA El­len­őr­ző mobil al­kal­ma­zás a ta­nu­lók és szü­lők ré­szé­re in­gye­ne­sen le­tölt­he­tő.

A KRÉTA El­len­őr­ző mobil al­kal­ma­zás egy új natív mobil prog­ram And­ro­id és iOS plat­form­ra! Az al­kal­ma­zá­sok se­gít­sé­gé­vel a di­á­kok és a szü­lők And­ro­i­dos okos­te­le­fo­non vagy táb­la­gé­pen ke­resz­tül te­kint­he­tik meg az elekt­ro­ni­kus nap­ló­ban lévő ada­ta­i­kat. Az elekt­ro­ni­kus el­len­őr­ző­könyv al­kal­ma­zás köz­vet­le­nül az is­ko­lai elekt­ro­ni­kus nap­ló­ból ol­vas­sa ki az ada­to­kat, azon­nal nap­ra­kész in­for­má­ci­ó­kat je­le­nít meg, fel­hasz­ná­lói be­avat­ko­zás nél­kül.

Ope­rá­ci­ós rend­szer kö­ve­tel­mé­nyek:

KRÉTA El­len­őr­ző mobil al­kal­ma­zás hasz­ná­la­tá­hoz And­ro­id 4.2 és újabb ver­zió il­let­ve iOS 8.0 vagy újabb ver­zi­ó­jú ké­szü­lék szük­sé­ges!

A KRÉTA El­len­őr­ző And­ro­id mobil al­kal­ma­zás le­töl­té­sé­hez kat­tint­son ide!

A KRÉTA El­len­őr­ző iOS mobil al­kal­ma­zás le­töl­té­sé­hez kat­tint­son ide!

A ke­ze­lé­sé­hez nyújt se­gít­sé­get a KRÉTA El­len­őr­ző Mobil app­li­ká­ció - Fel­hasz­ná­lói Ké­zi­könyv

Fel­hasz­ná­lói videó a Kréta e-El­len­őr­ző app­li­ká­ció be­ál­lí­tá­sá­ról

A ta­nu­lók be­je­lent­ke­zé­sé­hez hasz­nál­ha­tó ada­tok:

Fel­hasz­ná­ló­név: 11 jegyű ta­nu­lói ok­ta­tá­si azo­no­sí­tó szám, mely a di­ák­iga­zol­vá­nyon sze­re­pel és 7-es­sel kez­dő­dik

Jel­szó: ta­nu­ló szü­le­té­si éve, kö­tő­jel, szü­le­té­sé­nek hó­nap­ja, kö­tő­jel, szü­le­té­sé­nek napja