Kezdő oldal » Aktuális » Kedves leendő elsős Szülők!

Kedves leendő elsős Szülők!

2018. február 09., péntek, 11:56:47

A nyílt napra tör­té­nő je­lent­ke­zé­sek száma el­ér­te a lét­szám­ha­tárt, ezért saj­nos nem tu­dunk már újabb re­giszt­rá­ci­ót fo­gad­ni.

Re­giszt­rá­ció meg­te­kin­té­se:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uMIClEdl6koIDIVUmdrC8sgs3zF7Vif1LyrAxW7sRpc/edit?usp=sharing

Te­kin­tet­tel arra, hogy tan­ter­me­ink be­fo­ga­dó­ké­pes­sé­ge kor­lá­to­zott, ezért az ér­dek­lő­dő Szü­lő­ket csak elő­ze­tes re­giszt­rá­ció alap­ján tud­juk fo­gad­ni.

Re­giszt­rál­ni a má­so­dik nyílt nap órá­i­ra (2018.02.14. 12:00 órától) a következő linken lehet:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FwaDLGqg70HYKIF9MsZwetxfO5L_RyERUn0oWbnJuIc/edit?usp=sharing