Kezdő oldal » Aktuális

Aktuális


Kedves leendő elsős Szülők!

2018.02.09. 11:56

A nyílt napra tör­té­nő je­lent­ke­zé­sek száma el­ér­te a lét­szám­ha­tárt, ezért saj­nos nem tu­dunk már újabb re­giszt­rá­ci­ót fo­gad­ni.

Re­giszt­rá­ció meg­te­kin­té­se:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uMIClEdl6koIDIVUmdrC8sgs3zF7Vif1LyrAxW7sRpc/edit?usp=sharing

Te­kin­tet­tel arra, hogy tan­ter­me­ink be­fo­ga­dó­ké­pes­sé­ge kor­lá­to­zott, ezért az ér­dek­lő­dő Szü­lő­ket csak elő­ze­tes re­giszt­rá­ció alap­ján tud­juk fo­gad­ni.

Februári programok

2018.02.07. 08:52

Januári programok

2018.01.09. 12:21