Tankerület Határtalanul! Müpa
Kezdő oldal » Művészeti Iskola » Térítési díjak és tandíjak

Térítési díjak és tandíjak

Művészetoktatás térítési és tandíj szabályzata - 2018/19

Tisz­telt szü­lők!

Tá­jé­koz­ta­tom önö­ket, hogy a mű­vé­sze­ti órá­ink 2018 szep­tem­ber 10-től kez­dőd­nek. A cso­port­be­osz­tás ha­ma­ro­san meg­te­kint­he­tő az alsó ta­go­za­tos ter­mek­ben, mű­vé­sze­ti mű­he­lyek­ben is.

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. ren­de­let és a meg­kül­dött Té­rí­té­si és tan­díj sza­bály­zat elő­írá­sai alap­ján a 2018-19-es tan­éve­ben a mű­vé­szet­ok­ta­tás té­rí­té­si díja a kö­vet­ke­ző kép­pen mó­do­sul:

4,5 és 5,0 kö­zöt­ti ta­nul­má­nyi átlag* ese­tén 16 190 Ft/fő/tanév,

4,0 és 4,4 kö­zöt­ti ta­nul­má­nyi átlag* ese­tén 17 240 Ft/fő/tanév,

3,5 és 3,9 kö­zöt­ti ta­nul­má­nyi átlag* ese­tén 18 350 Ft/fő/tanév.

  • a mű­vé­szet­ok­ta­tá­si bi­zo­nyít­vány­ban az előző tanév végén je­lölt átlag

Amennyi­ben ko­ráb­ban már meg­tör­tént a be­fi­ze­tés, úgy a kü­lön­bö­ze­tet elég 2019 feb­ru­ár hó­nap­ban ren­dez­ni.

Abban az eset­ben, ha gyer­me­kük másik mű­vé­sze­ti is­ko­lá­ba is jár, az új Té­rí­té­si és tan­díj sza­bály­zat 4-es számú mel­lék­le­tén nyi­lat­koz­hat­nak tan­díj­kö­te­le­zett­sé­gi fi­ze­té­si igé­nyük­ről.

Üd­vöz­let­tel,

Kő­há­zi Mária

mű­vé­sze­ti igh.

Ha a le­töl­tés nem indul el au­to­ma­ti­ku­san, kér­jük kat­tint­son az aláb­bi hi­vat­ko­zás­ra.

te­ri­te­si_­dij_es_­tan­díj_­sza­bály­zat.pdf 544,99 kB