Tankerület Határtalanul! Müpa

Felvétel

Felvétel a művészetoktatásba

Be­irat­ko­zás: már mű­kö­dő cso­port­ja­ink­hoz fél­év­kor és tanév ele­jén lehet csat­la­koz­ni.

Té­rí­té­si díj: 16.190,- Ft/év

Be­irat­ko­zás­sal kap­cso­la­tos kér­dé­se­ik­kel ke­res­sék: Kő­há­zi Mária mű­vé­sze­ti igaz­ga­tó­he­lyet­test, tel.: 467-0916

Beiskolázási tájékoztató

Le­en­dő el­ső­se­ink szá­má­ra ké­pes­ség­fel­mé­rés:

  • 2019. már­ci­us 26. 16 óra
  • 2019. már­ci­us 27. 16 óra

A ké­pes­ség­fel­mé­rés­hez a je­lent­ke­zé­si lap az oldal al­já­ról le­tölt­he­tő.

Be­irat­ko­zás az ál­ta­lá­nos is­ko­lai be­irat­ko­zás­sal egy idő­ben.

A be­irat­ko­zás idő­pont­ja: 2019. április