Felvétel

Felvétel

A Zug­lói Mun­ká­csy Mi­hály Ál­ta­lá­nos Is­ko­la és Alap­fo­kú Mű­vé­sze­ti Is­ko­la min­den dol­go­zó­ja arra tö­rek­szik, hogy kellő ön­is­me­ret­tel és tár­gyi tu­dás­sal ren­del­ke­ző ta­nu­ló­kat ne­vel­jen, akik éle­tük fo­lya­mán, a kul­tú­ra iránt nyi­tot­tak, az ér­té­ke­ket meg­be­csü­lik és köz­ve­tí­tik.

Mun­kánk el­is­me­ré­sé­ül 2009-ben Bu­da­pest-Zug­ló Ön­kor­mány­za­ta, Zug­ló­ért Em­lék­ér­met ado­má­nyo­zott a ne­ve­lő­tes­tü­let­nek.

Cé­lunk:

 • a ta­nu­lók sze­mé­lyi­sé­gé­nek, ké­pes­sé­ge­i­nek meg­is­me­ré­se és sok­ol­da­lú har­mo­ni­kus fej­lesz­té­se a szü­lők be­vo­ná­sá­val
 • a kulcs­kom­pe­ten­ci­ák, ta­nu­lá­si ké­pes­sé­gek egyé­ni fej­lesz­té­se
 • a to­vább­ta­nu­lás­hoz biz­tos ala­pok nyúj­tá­sa
 • a kul­tú­ra irán­ti ér­dek­lő­dés és nyi­tott­ság fel­kel­té­se
 • az em­be­ri és tár­sa­dal­mi ér­té­kek meg­be­csü­lé­se és azok köz­ve­tí­té­se
 • az is­ko­la ko­ráb­bi ha­gyo­má­nya­i­nak ápo­lá­sa
 • csa­lá­di­as, nyu­godt lég­kör­ben, esz­té­ti­kus kör­nye­zet­ben, a gye­re­kek élet­ko­ri sa­já­tos­sá­ga­i­nak meg­fe­le­lő ne­ve­lé­si és ok­ta­tá­si mód­sze­rek al­kal­ma­zá­sa

Az emelt óra­szá­mú ok­ta­tás­sal és cso­port­bon­tá­sok szer­ve­zé­sé­vel a te­het­sé­ges, az ér­dek­lő­dő ta­nu­ló­ink szá­má­ra ma­ga­sabb szin­tű, el­mé­lyül­tebb tu­dást kí­ná­lunk. A cso­port­bon­tá­sok ha­té­ko­nyan tá­mo­gat­ják a fel­zár­kóz­ta­tást és az egyé­ni ké­pes­ség­fej­lesz­tést. Is­ko­lánk ta­nu­ló­ba­rát, csa­lá­di­as lég­kö­re se­gí­ti ta­nu­ló­ink ké­pes­sé­ge­i­nek ki­bon­ta­ko­zá­sát, sze­mé­lyi­sé­gük fej­lő­dé­sét.

Cél­ja­ink el­éré­sét az emelt szin­tű rajz­ok­ta­tás és a mű­vé­sze­ti ne­ve­lés tá­mo­gat­ja.

A rajz­ta­go­zat és az emelt óra­szá­mú ma­te­ma­ti­ka ok­ta­tá­sá­hoz szük­sé­ges óra­szá­mo­kat az in­téz­mény saját óra­ke­re­té­ből biz­to­sít­ja.

Fel­vé­tel az első osz­tály­ba

Le­en­dő elsős ta­ní­tók:

 • 1.a osz­tály Benkőné Szepesi Eszter (emelt szin­tű ma­te­ma­ti­ka­ta­ní­tás)
 • 1.b osz­tály Ábrók Andrea (emelt szin­tű rajz­ta­ní­tás)

Ta­ní­tá­si mód­sze­rek:

 • írás - ol­va­sás­ta­ní­tás: mind­két első osz­tály­ban elem­ző – össze­te­vő (szó­ta­go­ló) ol­va­sás­ta­ní­tá­si prog­ram
 • ma­te­ma­ti­ka: a tan­tárgy ta­ní­tá­sá­ban nagy hang­súlyt he­lye­zünk az esz­köz­hasz­ná­lat­ra és a dif­fe­ren­ci­ált ké­pes­ség­fej­lesz­tés­re

Mű­vé­sze­ti ne­ve­lés:

A dél­előt­ti rajz­ta­go­za­tos ok­ta­tást ki­egé­szít­ve dél­utá­non­ként mű­vész­ta­ná­rok ve­ze­té­sé­vel, mind­két osz­tály ta­nu­lói vá­lasz­tá­suk sze­rint alap­fo­kú kép­ző­mű­vé­sze­ti ok­ta­tás­ban ré­sze­sül­het­nek. A kép­zés, té­rí­té­si díj­fi­ze­tés el­le­né­ben ve­he­tő igény­be.

Elő­kép­ző 1-2. év­fo­lya­mon kép­ző­mű­vé­sze­ti ala­po­zó gya­kor­la­tok, alap­fok 1-3. év­fo­lya­mon gra­fi­ka és fes­té­szet alap­jai, alap­fok 4-6. év­fo­lya­mon vá­laszt­ha­tó mű­he­lyek: ke­rá­mia, tex­til, tűz­zo­mánc, gra­fi­ka, fes­té­szet.

Nyelv­ok­ta­tás:

Angol nyel­vet ok­ta­tunk, 4. osz­tály­tól óra­ke­ret­ben, cso­port­bon­tás­sal heti 4 órá­ban.

Te­het­ség­gon­do­zás:

Felső ta­go­za­ton a bon­tott cso­por­tos ok­ta­tás – ma­te­ma­ti­ka, ma­gyar, angol tan­tár­gyak­ból - biz­to­sít­ja a dif­fe­ren­ci­ált fej­lesz­tést.

Külön té­rí­té­si díj el­le­né­ben a prob­lé­ma­meg­ol­dó gon­dol­ko­dást, ver­bá­lis- és ma­te­ma­ti­kai kész­sé­ge­ket is fej­lesz­tő MIND­LAB ok­ta­tás­ban ré­sze­sül­het­nek ta­nu­ló­ink.

Egyé­ni fej­lesz­tés:

A las­súbb fej­lő­dé­si ütemű ta­nu­ló­kat min­den osz­tály­ban, heti rend­sze­res­ség­gel zár­kóz­tat­juk fel. Szük­ség ese­tén lo­go­pé­dus, fej­lesz­tő pe­da­gó­gus se­gí­ti a ta­ní­tók mun­kát.

Dél­utá­ni ta­nu­lás– sza­bad­idő – sport:

Az alsó ta­go­za­ton és 5-6. osz­tály­ban ön­ál­ló ta­nu­ló cso­port­ban vég­zik a dél­utá­ni te­vé­keny­sé­gü­ket a gye­re­kek.

Az is­ko­la zárt mű­fü­ves pá­lyá­ja, sport­ud­va­ra, és füves te­rü­le­te nagy­sze­rű le­he­tő­sé­ge­ket kínál a sza­bad­idő hasz­nos el­töl­té­sé­re. A dél­utá­ni idő­ben le­he­tő­sé­get biz­to­sí­tunk a kor­cso­lyá­zás­ra és az úszás­ra is.

A DSE szer­ve­zé­sé­ben rend­sze­re­sen spor­tol­hat­nak di­ák­ja­ink. Vá­laszt­ha­tó a foci, röp­lab­da, ko­sár­lab­da, já­té­kos torna, nép­tánc, ma­jo­ret­te sport­ág.

Nyári tá­bo­ra­ink biz­to­sít­ják az alsó és felső ta­go­za­tos ta­nu­lók sza­bad­ide­jé­nek hasz­nos, vidám el­töl­té­sét, a mű­vé­sze­ti al­ko­tó tábor és sport­tá­bo­rok a te­het­ség ki­bon­ta­koz­ta­tá­sát is.

Nyi­tott kapuk:

Ami­kor az ér­dek­lő­dő szü­lők be­te­kin­tést nyer­het­nek is­ko­lánk éle­té­be, a le­en­dő ta­ní­tók mun­ká­já­ba.

Idő­pon­tok:

 • 2018. feb­ru­ár 14. szer­da 8 órá­tól - 11 óráig
 • 2018. február 28. szer­da 8 órá­tól - 11 óráig

Já­té­kos, is­mer­ke­dő fog­lal­ko­zá­sok az is­ko­lá­ba ké­szü­lő gye­re­kek szá­má­ra:

 • 2018. feb­ru­ár 17. szom­bat 9 órá­tól - 11 óráig
 • 2018. feb­ru­ár 24. szom­bat 9 órá­tól - 11 óráig
 • 2018. már­ci­us 3. szom­bat 9 órá­tól - 11 óráig

Ké­pes­ség­fel­mé­rés:

Az emelt szin­tű rajz­ta­go­za­tos osz­tály­ba és az alap­fo­kú mű­vé­szet­ok­ta­tás­ra je­lent­ke­zők­nek, a ké­pes­ség­fel­mé­rés­hez a je­lent­ke­zé­si lap az oldal al­já­ról tölt­he­tő le.

(Je­lent­ke­zé­si lap.​pdf)

Idő­pon­tok:

 • 2018. már­ci­us 26. 16 óra
 • 2018. már­ci­us 27. 16 óra

A be­irat­ko­zás­sal kap­cso­la­tos kér­dé­se­ik­re Lo­son­czi Ju­li­an­na ad fel­vi­lá­go­sí­tást, min­den hét­főn1600 - 1700 óráig a +36-1/799-9019-es te­le­fon­szá­mon.

Be­irat­ko­zás (le­en­dő első osz­tály­ba):

A be­irat­ko­zás idő­pont­ja:

2018. április 12. ( csütörtök) 8-19 óra között

2018. április 13. ( péntek) 8-19 óra között

A fel­vé­tel­nél előnyt él­vez­nek azok a gye­re­kek:

 • akik az is­ko­la kör­ze­té­hez tar­toz­nak,
 • akik­nek test­vé­re már az is­ko­la ta­nu­ló­ja,
 • akik szüleinek munkahelye az iskola körzetében van,
 • akik­nek szü­lei is­ko­lánk­ba jár­tak.

A be­irat­ko­zás­hoz szük­sé­ges do­ku­men­tu­mok:

 • a gyer­mek ne­vé­re ki­ál­lí­tott sze­mé­lyi azo­no­sí­tó
 • a gyer­mek ne­vé­re ki­ál­lí­tott lak­cí­met iga­zo­ló ha­tó­sá­gi iga­zol­vány
 • az is­ko­lá­ba lé­pés­hez szük­sé­ges fej­lett­sé­get ta­nú­sí­tó iga­zo­lás:
 • óvo­dai szak­vé­le­mény
 • anya­köny­vi ki­vo­nat
 • TAJ kár­tya
 • tan­ke­rü­le­ti szak­ér­tői bi­zott­ság szak­ér­tői vé­le­mé­nye
 • sa­já­tos ne­ve­lé­si igé­nyű gyer­mek ese­té­ben a Szak­ér­tői Bi­zott­ság szak­ér­tői vé­le­mé­nye
 • nyi­lat­ko­zat az élet­vi­tel­sze­rű tartózkodási címről (2. számú mel­lék­let)
 • nyi­lat­ko­zat a közös fel­ügye­le­ti jog gya­kor­lá­sá­ra vo­nat­ko­zó­an

(3. számú mel­lék­let)

Fel­vé­tel az is­ko­lá­ba (2-8. osz­tá­lya­ink­ba):

Már mű­kö­dő osz­tá­lya­ink­ba új ta­nu­ló fel­vé­te­le, sze­mé­lyes egyez­te­tés után le­het­sé­ges.

A fel­vé­tel­nél előny­ben van­nak azok a ta­nu­lók:

 • akik az is­ko­la kör­ze­té­hez tar­toz­nak,
 • akik­nek test­vé­re már az is­ko­la ta­nu­ló­ja,
 • akik­nek szü­lei is­ko­lánk­ba jár­tak,
 • akik köl­tö­zés miatt vál­ta­nak is­ko­lát.

Szük­sé­ges do­ku­men­tu­mok:

 • lak­cím­kár­tya
 • bi­zo­nyít­vány
 • TAJ kártya