Felvétel

Felvétel

A Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola minden dolgozója arra törekszik, hogy kellő önismerettel és tárgyi tudással rendelkező tanulókat neveljen, akik életük folyamán, a kultúra iránt nyitottak, az értékeket megbecsülik és közvetítik.

Munkánk elismeréséül 2009-ben Budapest-Zugló Önkormányzata, Zuglóért Emlékérmet adományozott a nevelőtestületnek.

Cé­lunk:

 • a tanulók személyiségének, képességeinek megismerése és sokoldalú harmonikus fejlesztése a szülők bevonásával
 • a kulcskompetenciák, tanulási képességek egyéni fejlesztése
 • a továbbtanuláshoz biztos alapok nyújtása
 • a kultúra iránti érdeklődés és nyitottság felkeltése
 • az emberi és társadalmi értékek megbecsülése és azok közvetítése
 • az iskola korábbi hagyományainak ápolása
 • családias, nyugodt légkörben, esztétikus környezetben, a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő nevelési és oktatási módszerek alkalmazása

Az emelt óraszámú oktatással és csoportbontások szervezésével a tehetséges, az érdeklődő tanulóink számára magasabb szintű, elmélyültebb tudást kínálunk. A csoportbontások hatékonyan támogatják a felzárkóztatást és az egyéni képességfejlesztést. Iskolánk tanulóbarát, családias légköre segíti tanulóink képességeinek kibontakozását, személyiségük fejlődését.

Céljaink elérését az emelt szintű rajzoktatás és a művészeti nevelés támogatja.

A rajztagozat és az emelt óraszámú matematika oktatásához szükséges óraszámokat az intézmény saját órakeretéből biztosítja.

Fel­vé­tel az első osz­tály­ba

Le­en­dő elsős ta­ní­tók:

 • 1.a osztály Melich Zsoltné (emelt szintű matematikatanítás)
 • 1.b osztály Várkonyi Zsuzsanna (emelt szintű rajztanítás)

Ta­ní­tá­si mód­sze­rek:

 • írás - olvasástanítás: mindkét első osztályban elemző – összetevő (szótagoló) olvasástanítási program
 • matematika: a tantárgy tanításában nagy hangsúlyt helyezünk az eszközhasználatra és a differenciált képességfejlesztésre

Mű­vé­sze­ti ne­ve­lés:

A délelőtti rajztagozatos oktatást kiegészítve délutánonként művésztanárok vezetésével, mindkét osztály tanulói választásuk szerint alapfokú képzőművészeti oktatásban részesülhetnek. A képzés, térítési díjfizetés ellenében vehető igénybe.

Előképző 1-2. évfolyamon képzőművészeti alapozó gyakorlatok, alapfok 1-3. évfolyamon grafika és festészet alapjai, alapfok 4-6. évfolyamon választható műhelyek: kerámia, textil, tűzzománc, grafika, festészet.

Nyelv­ok­ta­tás:

Angol nyelvet oktatunk, 4. osztálytól órakeretben, csoportbontással heti 4 órában.

Te­het­ség­gon­do­zás:

Felső tagozaton a bontott csoportos oktatás – matematika, magyar, angol tantárgyakból - biztosítja a differenciált fejlesztést.

Külön térítési díj ellenében a problémamegoldó gondolkodást, verbális- és matematikai készségeket is fejlesztő MINDLAB oktatásban részesülhetnek tanulóink.

Egyé­ni fej­lesz­tés:

A lassúbb fejlődési ütemű tanulókat minden osztályban, heti rendszerességgel zárkóztatjuk fel. Szükség esetén logopédus, fejlesztő pedagógus segíti a tanítók munkát.

Dél­utá­ni ta­nu­lás– sza­bad­idő – sport:

Az alsó tagozaton és 5-6. osztályban önálló tanuló csoportban végzik a délutáni tevékenységüket a gyerekek.

Az iskola zárt műfüves pályája, sportudvara, és füves területe nagyszerű lehetőségeket kínál a szabadidő hasznos eltöltésére. A délutáni időben lehetőséget biztosítunk a korcsolyázásra és az úszásra is.

A DSE szervezésében rendszeresen sportolhatnak diákjaink. Választható a foci, röplabda, kosárlabda, játékos torna, néptánc, majorette sportág.

Nyári táboraink biztosítják az alsó és felső tagozatos tanulók szabadidejének hasznos, vidám eltöltését, a művészeti alkotó tábor és sporttáborok a tehetség kibontakoztatását is.

Nyi­tott kapuk:

Amikor az érdeklődő szülők betekintést nyerhetnek iskolánk életébe, a leendő tanítók munkájába.

Idő­pon­tok:

 • 2019. február 20.
 • 2019. február 27.

Já­té­kos, is­mer­ke­dő fog­lal­ko­zá­sok az is­ko­lá­ba ké­szü­lő gye­re­kek szá­má­ra:

 • 2019. február 23. szombat
 • 2019. március 02. szombat
 • 2019. március 09. szombat

Ké­pes­ség­fel­mé­rés:

Az emelt szintű rajztagozatos osztályba és az alapfokú művészetoktatásra jelentkezőknek, a képességfelméréshez a jelentkezési lap az oldal aljáról tölthető le.

(Je­lent­ke­zé­si lap.​pdf)

Idő­pon­tok:

 • 2019. március 26.
 • 2019. március 27.

A beiratkozással kapcsolatos kérdéseikre Losonczi Julianna ad felvilágosítást, minden hétfőn16.00 - 17.00 óráig a +36-1/799-9019-es telefonszámon.

Be­irat­ko­zás (le­en­dő első osz­tály­ba):

 • 2019. április

A fel­vé­tel­nél előnyt él­vez­nek azok a gye­re­kek:

 • akik az iskola körzetéhez tartoznak,
 • akiknek testvére már az iskola tanulója,
 • akik szüleinek munkahelye az iskola körzetében van,
 • akiknek szülei iskolánkba jártak.

A be­irat­ko­zás­hoz szük­sé­ges do­ku­men­tu­mok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget tanúsító igazolás:
 • óvodai szakvélemény
 • anyakönyvi kivonat
 • TAJ kártya
 • tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodási címről (2. számú melléklet)
 • nyilatkozat a közös felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet)

Fel­vé­tel az is­ko­lá­ba (2-8. osz­tá­lya­ink­ba):

Már működő osztályainkba új tanuló felvétele, személyes egyeztetés után lehetséges.

A fel­vé­tel­nél előny­ben van­nak azok a ta­nu­lók:

 • akik az is­ko­la kör­ze­té­hez tar­toz­nak,
 • akik­nek test­vé­re már az is­ko­la ta­nu­ló­ja,
 • akik­nek szü­lei is­ko­lánk­ba jár­tak,
 • akik köl­tö­zés miatt vál­ta­nak is­ko­lát.

Szük­sé­ges do­ku­men­tu­mok:

 • lak­cím­kár­tya
 • bi­zo­nyít­vány
 • TAJ kártya