Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával, 2022 Müpa
Kezdő oldal » Általános iskola » Hitoktatás

Hitoktatás

A 2024/25-ös tan­év­ben a foly­ta­tó­dik az etika tan­tárgy ok­ta­tá­sa heti 1 órá­ban. Az ál­la­mi ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban az etika tantárgy óra he­lyett vá­laszt­ha­tó hit- és erkölcstanoktatás is.

Is­ko­lánk­ban a 2024/2025-ös tan­év­ben az aláb­bi egy­há­zi jogi sze­mé­lyek vál­lal­ták a hit-és er­kölcs­tan ok­ta­tás meg­szer­ve­zé­sét.

MEGNEVEZÉS

ELÉRHETŐSÉG - INFORMÁCIÓK

Budapest-Zugló Református Egyházközség

Az egyház helyi képviselője: Szőke János lelkipásztor

Elérhetőség:1145 Budapest, Róna u. 197-199

E-mail:  zuglo__kukac__parokia.hu

Herminamezői Szentlélek Plébánia

(Katolikus)

Az egyház helyi képviselője: Pajor András plébános

Elérhetőség: 1142 Budapest, Kassai tér 2.

E-mail:  kassaiter1__kukac__gmail.com

Zuglói Evangélikus Egyházközség

Az egyház helyi képviselője Tamásy Tamásné lelkész

Elérhetőség:1147 Budapest, Lőcsei út 32.

E-mail:  zuglo__kukac__lutheran.hu

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

Az egyház helyi képviselője: Csillag Ferenc oktatási osztályvezető

Elérhetőség: 1075 Budapest Síp utca 12.

E-mail:  oktatas__kukac__mazsihisz.hu

 

Ezek­nek az egy­há­zak­nak a kép­vi­se­lői 2024. már­ci­us 4-én 1630-1800 óra­ között tá­jé­koz­ta­tót tar­ta­nak az ér­dek­lő­dő szü­lők szá­má­ra.

A szülő a hit- és erkölcstanoktatással össze­füg­gő adat­ke­ze­lés­hez tör­té­nő ön­kén­tes írás­be­li hoz­zá­já­ru­lás­sal egy­ide­jű­leg írás­ban igé­nyel­he­ti olyan egy­há­zi jogi sze­mély hit- és er­kölcs­tan ok­ta­tá­sát is, amely egy­há­zi jogi sze­mély nem tar­tott tá­jé­koz­ta­tót az is­ko­lá­ban. Az ilyen igény­ről az is­ko­la ér­te­sí­ti írás­ban a szülő által meg­je­lölt egy­há­zi jogi sze­mély kép­vi­se­lő­jét.

A szülő írás­ban nyi­lat­koz­hat az is­ko­lá­nak arról, hogy:

  • va­la­mely, a hit- és er­kölcs­tan ok­ta­tás meg­szer­ve­zé­sét vál­la­ló egy­há­zi jogi sze­mély által szer­ve­zett hit- és er­kölcs­tan­ok­ta­tást, vagy
  • az etika tantárgy oktatását

igény­li a gyer­me­ke szá­má­ra.

A nyilatkozat tételek idő­pont­jai:

  • a le­en­dő 1. osz­tá­lyos ta­nu­lók szü­le­i­nek: az ál­ta­lá­nos is­ko­lai be­irat­ko­zás al­kal­má­val.
  • aki vál­toz­tat­ni sze­ret­ne, az je­lez­ze írás­ban az igaz­ga­tó­ság felé 2024. május 20-ig

A nyilatkozat elérhető:

https://zugloimunkacsy.hu/altalanos_iskola/hitoktatas/2024_2025_hit_es_etika_nyilatkozat

Abban az eset­ben, ha a szülő nem tesz nyi­lat­ko­za­tot, az in­téz­mény a ta­nu­ló szá­má­ra meg­szer­ve­zi az etika tan­tárgy ok­ta­tá­sát.

Tá­jé­koz­tat­juk a tisz­telt Szü­lő­ket arról, hogy a szülő nyi­lat­ko­za­tán tanév köz­ben nem tud mó­do­sí­ta­ni. Amennyi­ben a szülő a kö­vet­ke­ző tan­év­re vo­nat­ko­zó­an az etika, vagy a hit-és er­kölcs­tan tan­tárgy­ra vo­nat­ko­zó vá­lasz­tá­sát mégis mó­do­sí­ta­ni kí­ván­ja, az erre vo­nat­ko­zó szán­dé­kát min­den tanév május 20-ig írás­ban közli az igaz­ga­tó­val és az érin­tett egy­há­zi jogi sze­mély kép­vi­se­lő­jé­vel.