Tankerület Határtalanul! Müpa
Kezdő oldal » Művészeti Iskola » Térítési díjak és tandíjak

Térítési díjak és tandíjak

Művészetoktatás térítési és tandíj szabályzata - 2018/19

 

Tisz­telt szü­lők!

 

Tá­jé­koz­ta­tom önö­ket, hogy a mű­vé­sze­ti órá­ink 2020 szep­tem­ber 01-től kez­dőd­nek. A cso­port­be­osz­tás ha­ma­ro­san meg­te­kint­he­tő az alsó ta­go­za­tos ter­mek­ben, mű­vé­sze­ti mű­he­lyek­ben is.

 

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. ren­de­let és a meg­kül­dött Té­rí­té­si és tan­díj sza­bály­zat elő­írá­sai alap­ján a 2019-20-as tan­éve­ben a mű­vé­szet­ok­ta­tás té­rí­té­si díja a kö­vet­ke­ző kép­pen mó­do­sul:

 

4,5 és 5,0 kö­zöt­ti ta­nul­má­nyi átlag* ese­tén 13 900 Ft/fő/tanév. 

 

Abban az eset­ben, ha gyer­me­kük másik mű­vé­sze­ti is­ko­lá­ba is jár, az új Té­rí­té­si és tan­díj sza­bály­zat 4-es számú mel­lék­le­tén nyi­lat­koz­hat­nak tan­díj­kö­te­le­zett­sé­gi fi­ze­té­si igé­nyük­ről.

 

Üd­vöz­let­tel,

 

Becski Leonóra

 

mű­vé­sze­ti igh.

Ha a le­töl­tés nem indul el au­to­ma­ti­ku­san, kér­jük kat­tint­son az aláb­bi hi­vat­ko­zás­ra.

 

te­ri­te­si_­dij_es_­tan­díj_­sza­bály­zat.pdf 544,99 kB