Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Müpa
Kezdő oldal » Művészeti Iskola » Térítési díjak és tandíjak

Térítési díjak és tandíjak

Művészetoktatás térítési díja a 2020/2021. tanévre

 

Tisz­telt szü­lők!

 

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. ren­de­let és a meg­kül­dött Té­rí­té­si és tan­díj sza­bály­zat elő­írá­sai alap­ján a 2020/2021. tan­évben a mű­vé­szet­ok­ta­tás té­rí­té­si díjai az alábbiak:

 

4,5 és 5,0 kö­zöt­ti ta­nul­má­nyi átlag ese­tén 13 120 Ft/fő/tanév

 

4,0 és 4,4 kö­zöt­ti ta­nul­má­nyi átlag ese­tén 13 995 Ft/fő/tanév. 

 

3,5 és 3,9 kö­zöt­ti ta­nul­má­nyi átlag ese­tén 14 870 Ft/fő/tanév. 

 

3,0 és 3,4 kö­zöt­ti ta­nul­má­nyi átlag ese­tén 15 745 Ft/fő/tanév. 

 

Abban az eset­ben, ha gyer­me­kük másik mű­vé­sze­ti is­ko­lá­ba is jár, az új Té­rí­té­si és tan­díj sza­bály­zat 4-es számú mel­lék­le­tén nyi­lat­koz­hat­nak tan­díj­kö­te­le­zett­sé­gi fi­ze­té­si igé­nyük­ről.

 

Üd­vöz­let­tel:

 

Becski Leonóra

 

mű­vé­sze­ti igh.

Ha a le­töl­tés nem indul el au­to­ma­ti­ku­san, kér­jük kat­tint­son az aláb­bi hi­vat­ko­zás­ra.

 

te­ri­te­si_­dij_es_­tan­díj_­sza­bály­zat.pdf 544,99 kB