Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával, 2022 Müpa
Kezdő oldal » Művészeti Iskola » Térítési díjak és tandíjak

Térítési díjak és tandíjak

Művészetoktatás térítési díja a 2021/2022. tanévre

 

Tisz­telt Szü­lők!

 

A 2021/2022. tanévben a képző- és iparművészeti ág díjalapja: 95.026,- Ft/fő/év

A fizetendő térítési- vagy tandíj összegét a köznevelési intézmény vezetője állapítja meg a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján.

 

A 2021/2022. tanévben fizetendő:

  • 4,5 és 5,0 kö­zöt­ti ta­nul­má­nyi átlag ese­tén     15%      =          14.254,-          ≈          14.300,- Ft
  • 4,0 és 4,4 kö­zöt­ti ta­nul­má­nyi átlag ese­tén     16%     =          15.204,-           ≈          15.200,- Ft
  • 3,5 és 3,9 kö­zöt­ti ta­nul­má­nyi átlag ese­tén     17%     =          16.155,-           ≈          16.200,- Ft. 
  • 3,0 és 3,4 kö­zöt­ti ta­nul­má­nyi átlag ese­tén     18%     =          17.105,-           ≈          17.100,- Ft 

 

Abban az eset­ben, ha gyer­me­kük másik mű­vé­sze­ti is­ko­lá­ba is jár, az új Té­rí­té­si és tan­díj sza­bály­zat 4-es számú mel­lék­le­tén nyi­lat­koz­hat­nak tan­díj­kö­te­le­zett­sé­gi fi­ze­té­si igé­nyük­ről.

 

Ha a le­töl­tés nem indul el au­to­ma­ti­ku­san, kér­jük kat­tint­son az aláb­bi hi­vat­ko­zás­ra.

 

te­ri­te­si_­dij_es_­tan­díj_­sza­bály­zat.pdf 544,99 kB