Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Müpa
Kezdő oldal » Általános iskola » Közzétételi lista

Közzétételi lista

Ssz.

Végzettség

Létszám

Beosztás

1.

Tanító

10 fő

Osztálytanító

2.

Tanító

10 fő

Napközis nevelő

3.

Angol tanár

5 fő

Szakos tanítást végző

4.

Biológia tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

5.

Ének tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

5.

Földrajz tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

6.

Fizika tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

7.

Informatika tanár

2 fő

Szakos tanítást végző

8.

Kémia tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

9.

Magyar nyelv és irodalom tanár

3 fő

Szakos tanítást végző

10.

Matematika tanár

4 fő

Szakos tanítást végző

11.

Rajztanár

3 fő

Szakos tanítást végző

12.

Technika tanár

2 fő

Szakos tanítást végző

13.

Testnevelés tanár

3 fő

Szakos tanítást végző

14.

Történelem tanár

3 fő

Szakos tanítást végző

15.

Könyvtáros tanár

1 fő

 

16.

Tanár

3 fő

Napközis nevelő

17.

Iparművész tanár

6 fő

Művészetoktató

Az oldal te­te­jé­re ↑

A nevelő és oktató munkát segítők végzettsége

2021/2022. tanév

Ssz.

Végzettség

Létszám

Beosztás

1.

Érettségi és OKJ.

1 fő

Pedagógiai asszisztens

2.

Pedagógiai BA

1 fő

Pedagógiai asszisztens

Az oldal te­te­jé­re ↑

Az országos mérés-értékelés eredményei

2019.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1495

1644

6. évf.

1499

1613

8. évf.

1624

1780

8. évf.

1608

1717

2018.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1499

1578

6. évf.

1492

1578

8. évf.

1614

1749

8. évf.

1602

1684

2017.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1497

1691

6. évf.

1503

1633

8. évf.

1612

1812

8. évf.

1571

1744

2016.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1486

1684

6. évf.

1494

1626

8. évf.

1597

1786

8. évf.

1568

1728

2015.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1497

1702

6. évf.

1488

1592

8. évf.

1618

1805

8. évf.

1567

1691

2014.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1491

1636

6. évf.

1481

1566

8. évf.

1617

1861

8. évf.

1557

1689

2013.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1489

1684

6. évf.

1497

1664

8. évf.

1620

1682

8. évf.

1555

1637

2012.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1489

1636

6. évf.

1472

1610

8. évf.

1612

1757

8. évf.

1567

1671

2011.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1486

1628

6. évf.

1465

1564

8. évf.

1601

1727

8. évf.

1577

1683

Az oldal te­te­jé­re ↑

Az intézményi lemorzsolódás és az évismétlés mutatói

 

Évismétlők száma

Lemorzsolódók száma

2020/2021. tanév

0 fő

0 fő

2019/2020. tanév

0 fő

0 fő

2018/2019. tanév

5 fő

5 fő

2017/2018. tanév

1 fő

0 fő

2016/2017. tanév

0 fő

0 fő

2015/2016. tanév

0 fő

0 fő

2014/2015. tanév

0 fő

0 fő

2013/2014. tanév

0 fő

0 fő

2012/2013. tanév

1 fő

0 fő

2011/2012. tanév

0 fő

0 fő

2010/2011. tanév

1 fő

0 fő

2009/2010. tanév

2 fő

0 fő

2008/2009. tanév

1 fő

0 fő

Az oldal te­te­jé­re ↑

Továbbtanulási mutatók

 

8. osztályosok létszáma

Gimnáziumban továbbtanulók

Szakgimnáziumban továbbtanulók

Szakiskolában továbbtanulók

2020/2021. tanév

61 fő

42 fő

69 %

18 fő

29 %

1 fő

2 %

2019/2020. tanév

58 fő

36 fő

62 %

22 fő

38 %

0 fő

0 %

2018/2019. tanév

53 fő

38 fő

72 %

14 fő

26 %

1 fő

2 %

2017/2018. tanév

54 fő

33 fő

61 %

20 fő

37 %

1 fő

2 %

2016/2017. tanév

53 fő

31 fő

58 %

21 fő

40 %

1 fő

2 %

2015/2016. tanév

52 fő

22 fő

42 %

29 fő

56 %

1 fő

2 %

2014/2015. tanév

45 fő

29 fő

65 %

15 fő

33 %

1 fő

2 %

2013/2014. tanév

44 fő

27 fő

62 %

16 fő

36 %

1 fő

2 %

2012/2013. tanév

40 fő

20 fő

50 %

18 fő

45 %

2fő

5 %

2011/2012. tanév

37 fő

20 fő

54 %

14 fő

35 %

4 fő

11 %

2010/2011. tanév

36 fő

18 fő

50 %

14 fő

39 %

4 fő

11 %

2009/2010. tanév

37 fő

21 fő

57 %

12 fő

32 %

4 fő

11 %

2008/2009. tanév

36 fő

18 fő

50 %

14 fő

39 %

4 fő

11 %

Az oldal te­te­jé­re ↑

Szakkörök igénybevételének lehetőségei és a mindennapos testedzés formái

Szakkörök

Az is­ko­lai szak­kö­rök meg­ta­lál­ha­tók a web­lap Di­ák­élet me­nü­pont­já­ban.

A mindennapos testedzés lehetőségei

Az is­ko­la ta­nu­lói szá­má­ra a min­den­na­pi test­edzést az aláb­bi fog­lal­ko­zá­sok biz­to­sít­ják:

Az évfolyam megnevezése

A heti testnevelés órák száma

1., 2.,3., 4., 5.,6., 7., 8.

5 óra

A Bravo Di­ák­sport Egye­sü­let kü­lön­bö­ző szak­osz­tá­lya­i­ban le­he­tő­sé­get biz­to­sít a ta­nu­lók élet­ko­rá­nak és ér­dek­lő­dé­si kö­ré­nek meg­fe­le­lő sport­ági cso­por­tok ki­ala­kí­tá­sa, ame­lyek­ben a min­den­na­pos test­edzés is meg­va­ló­sul.

Az oldal te­te­jé­re ↑

A hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatokra vonatkozó szabályok

Iskolai dolgozatok szabályai

A pe­da­gó­gus a té­ma­zá­ró dol­go­za­tok, a fel­mé­ré­sek (év eleji, tanév közi, év végi) idő­pont­ját leg­ké­sőbb az előző szak­órán kö­te­les a ta­nu­lók­kal kö­zöl­ni. A hi­ány­zó ta­nu­ló­val az el­ma­radt (meg nem írt) írás­be­li be­szá­mol­ta­tás pó­tol­tat­ha­tó. A ta­nu­lók ered­mé­nyes fel­ké­szü­lé­sé­nek ér­de­ké­ben egy ta­ní­tá­si napon belül: alsó ta­go­za­ton leg­fel­jebb egy, felső ta­go­za­ton leg­fel­jebb kettő té­ma­zá­ró, il­let­ve fél­évi vagy év végi fel­mé­rő dol­go­zat irat­ha­tó.

A té­ma­zá­rók idő­pont­ját a szak­ta­ná­rok elő­ze­te­sen egyez­te­tik.

A házi feladat

A házi fel­adat írás­be­li és szó­be­li fel­ada­tok­ból áll, me­lye­ket a ta­nu­lók a lec­ke­fü­ze­tük­be je­gyez­nek fel. Az ott­ho­ni házi fel­ada­tok­kal az a cé­lunk, hogy a ta­nu­lók ké­pes­sé­ge­ik­hez mér­ten ön­ál­ló­an tud­ják al­kal­maz­ni a tan­órán el­sa­já­tí­tott el­já­rá­so­kat, meg­ol­dá­si tech­ni­ká­kat, az is­me­re­te­ket rög­zít­sék, és a rend­sze­res ta­nu­lás éle­tük ré­szé­vé vál­jon. A házi fel­adat­ban az írás­be­li és szó­be­li fel­ada­tok ará­nyát és mennyi­sé­gét a kö­ve­tel­mé­nyek fi­gye­lem­be­vé­te­lé­vel a szak­ta­nár ha­tá­roz­za meg. A hi­ány­zó házi fel­adat a ta­nu­ló­val pó­tol­tat­ha­tó. Az el­mu­lasz­tott házi fel­adat be­jegy­zés­re kerül az e-naplóba, e-el­len­őr­ző­be.

Rend­sze­res hiány ese­tén (3-5 egy­mást kö­ve­tő eset) el­ma­rasz­ta­ló ér­dem­jegy ad­ha­tó.

Házi feladat a hétvégi pihenőnapokra, szünetekre

A hét­vé­gi pi­he­nő­nap­ra és a szü­ne­tek­re adott házi fel­adat mennyi­sé­ge meg­egye­zik a kö­vet­ke­ző ta­ní­tá­si napra adott házi fel­adat­tal. Ki­egé­szül­het szor­gal­mi fel­ada­tok­kal pél­dá­ul a ver­seny­re ké­szü­lők, a tan­tárgy iránt ak­tí­van ér­dek­lő­dők ese­tén /gyűj­tő­mun­ka, mú­ze­u­mi fel­adat, házi dol­go­zat…/

A mu­lasz­tó, le­ma­ra­dó ta­nu­lók­nak a pe­da­gó­gu­sok a fel­zár­kó­zást se­gí­tő fel­ada­to­kat je­löl­het­nek ki.

Házi feladat a nyári szünetre

Az in­téz­mény a nyári szü­net­re kö­te­le­ző házi fel­ada­tot nem ad. Tá­jé­koz­tat­ja a szü­lő­ket és a ta­nu­ló­kat a kö­te­le­ző ol­vas­má­nyok­ról, az aján­lott iro­da­lom­ról és a fej­lesz­tést, az is­me­ret­szer­zést se­gí­tő köny­vek­ről.

Az oldal te­te­jé­re ↑

Tanév rendje

A tanév 2021. szeptember 1-től – 2022. június 15-ig tart.

­   Első tanítási nap:            2021. szeptember 1.

­   Utolsó tanítási nap:         2022. június 15.

­   Az első félév:                  2022. január 21-ig tart.

­   Félévi értesítők kiosztása:   2022. január 28.

­   Első osztályosok beiratkozása:  2022. április 21-22.

Tanítási szünetek

­   Őszi szünet:                                            2021. október 23-tól - november 1-ig tart.

­   Utolsó tanítási nap:                                                    2021. október 22.

­   Első tanítási nap:                                                       2021. november 2.

­   Téli szünet:                                            2021. december. 22-től – 2022. január 2-ig tart.

­   Utolsó tanítási nap:                                                    2021. december 21.

­   Első tanítási nap:                                                       2022. január 3.

­   Tavaszi szünet:                                      2022. április 14-től – 19-ig tart.

­   Utolsó tanítási nap:                                                    2022. április 13.

­   Első tanítási nap:                                                       2022. április 20.

Ünnepélyek

­   Tanévnyitó ünnepély:                                             2021. szeptember 1.

­   Megemlékezés az 1956-os forradalomról:                2021. október 22.

­   Karácsonyi ünnepély:                                             2021. december 21.

­   Megemlékezés az 1848-as szabadságharcról:           2022.március 11.

­   Ballagás a 8. osztályoknak                                      2022. június 10.

­   Tanévzáró ünnepély:                                               2022. június 22.

Megemlékezések

   Magyar Diáksport Napja                                                               2021. szeptember 24.

­   Megemlékezés az aradi vértanúkról                                                 2021. október 6.

­   Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól           2022. február 25.

­   Megemlékezés a holokauszt áldozatairól                                           2022. április 13.

   Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról                                 2022. június 2.

Ta­ní­tás nél­kü­li mun­ka­na­pok

­1. nap: Nevelőtestületi félévzáró értekezlet               2022. január 31.

­2. nap: Pályaorientációs nap                                    2022. március 26.

­3. nap: Művészetek éjszakája                                  2022. április 1.

­4. nap: Nevelési értekezlet - Adminisztrációs nap      2022. április 4.

­5. nap: Gyermeknap – DÖK nap                               2022. május 27.

6. nap: Tantestületi kirándulás                                 2022. június 3.

Vizs­gák rend­je

Osztályozó értekezlet az I. félév végén:

­   Alsó tagozat:                                                             2022. január 25.

­   Felső tagozat:                                                            2022. január 24.

­   Művészeti csoportok:                                                  2022. január 26.

Osztályozó értekezlet a II. félév végén:

­   Alsó tagozat:                                                            2022. június 17.

­   Felső tagozat:                                                           2022. június 16.

­   Művészeti csoportok:                                                2022. június 20.

Osztályozó-és javítóvizsgák

­   2022. január 19-20.

­   2022. június 7-8.

­   2022. augusztus 25-26.

Alkalmassági vizsga:

­Időpont:    2022. március 22. és 23.

Művészeti alapvizsga:

Időpont:      2022. május 24-26.

Szü­lői ér­te­kez­le­tek:

­   1. osztályok számára                                                 2021. augusztus 30.    17 óra

­   2-4. osztályok számára                                              2021. szeptember 6.   17 óra

­   5-8. osztályok számára                                              2021. szeptember 7.   17 óra

­   1 - 4. osztályok számára:                                           2022. február 7.          17 óra

­   5 - 8. osztályok számára:                                           2022. február 8.          17 óra

­   1- 4. osztályok számára:                                            2022. május 9.            17 óra

­   5 - 8. osztályok számára:                                           2022. május 10.          17 óra

­  2021. november 29.     Az iskolaválasztást segítő értekezlet a 8. osztályos tanulók szülei számára. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók részletes ismertetése.

­  2022. május 30.            Leendő elsős tanulók szüleinek tájékoztatása az iskolakezdésről és a „csibetábor”lehetőségéről.

Fo­ga­dó­órák:

I. félév:

­   2021. október 4.         16:30-18 óra

­   2021.november 22.    16:30-18 óra

II. félév:

­   2022. március 7.         16:30-18 óra

­   2022. április 25.         16:30-18 óra

Nyílt napok:

Felső tagozat

­Időpont:                       2021. november 17.

Alsó tagozat

­Időpont:                       2022. március 9.

Művészeti csoportoknak

Időpont:                    2022. március 21 – 23-ig

A leendő első osztályosok szülei számára

­   Időpont:                     2022. február 23. 

                                     2022. március 2.

Já­té­kos fog­lal­ko­zá­sok óvo­dá­sok­nak:

­  Időpont:                       2022. február 26. szombat

                                      2022. március 5. szombat

Az iskola által szervezett egyéb programok

I. félév

Alkotótábor, vizsgamunkák kiállítása

Időpont:          2021.szeptember 1

Felelős: Becski Leonóra

Kézműves foglalkozások óvodásoknak

­ Időpont:          2021. október

Felelősök: Kőházi Mária és Bury Katalin

Mikulás ünnepség

­Időpont:              2021. december 6.
Felelős: Butkainé Sturovics Ágnes

Kiállítások (az I. félévben)

Óvodás rajzpályázat nyerteseinek kiállítása

­Időpont: 2021. november 24.

Felelősök: Kőházi Mária és Pelyva Judit Anita

Karácsonyi nagykiállítás:

Időpont: 2021. december 10.

Felelősök: Kőházi Mária

II. félév

Farsang

­   Időpont: 2022. február 18.

­   Felelősök: Butkainé Sturovics Ágnes és Tóth-Lekics Lilian

Diákparlament

­Időpont:              2022. március
Felelős:               Tóth-Lekics Lilian, Losonczi Julianna

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

Időpont: 2022. 03. 07-03.11.

Felelős: Mohos Éva

Digitális témahét

Időpont: 2022. 04.04-04.08.

Felelős: Mohos Éva

Fenntarthatósági Témahét

Időpont: 2022. 04.25-04.29.

Felelős: Mohos Éva

Gyermeknap

­Időpont:              2022. május 27.
Felső tagozat:     Akadályverseny az iskola környékén a nyolcadik évfolyam szervezésében
Alsó tagozat:      Játék és sportnap a kicsiknek
Felelősök:          nyolcadikos osztályfőnökök, testnevelők, DÖK vezető,

Az intézményben a gyermeknap programja a diákönkormányzattal való egyeztetés alapján valósul meg.

Művészeti tanszakok év végi vizsgakiállítása

­Időpont:             2022. június 1.
Felelős: Kőházi Mária

Múzeumi nap

­Időpont:              2022. április 21-22.
Felelősök:           Pelyva Judit Anita
A múzeumokban a tanulók tárlatvezetés és feladatlap segítségével ismerkednek a látnivalókkal.
A látogatásra 11 órakor indulnak az évfolyamok.

 

Évfolyam

Múzeum megnevezése

1.

Mezőgazdasági Múzeum/ Mesemúzeum

2.

Természettudományi Múzeum

3.

Hadtörténeti Múzeum / Budapest Történeti Múzeum, Vármúzeum

4.

Parlament

5.

Szépművészeti Múzeum

6.

Petőfi Irodalmi Múzeum

7.

Nemzeti Galéria

8.

Ludwig Múzeum

 

Mérések

Országos mérések

Pályaválasztási kompetenciavizsgálat

Időpont:                      2021. szeptember 20 – október 11.

Évfolyam:                    8.

Országos kompetenciamérés

Időpont:            2022. május 4-17

­Évfolyam:          8.

Időpont:            2022. május 18-31

Évfolyam:          6.

­Téma:               Olvasás, szövegértés és matematikai eszköztudás mérése

Angol nyelvi mérése

­Időpont:             2022. május 4-17

­Évfolyam:           8.

Időpont:            2022. május 18-31

Évfolyam:          6.

­Téma:               A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségének a mérése

A tanulók fizikai állapotának mérése

Időpont:          2021. szeptember 1. – június 15.

Felelős:               Testnevelők

Iskolai mérések

Difer mérés

­   Időpont:              2021.szeptember

­   Évfolyam:            1.

­   Téma:                 Iskolaérettségi állapot rögzítése, fejlesztés kidolgozása

Év eleji felmérés

­   Időpont:              2021. szeptember

­   Évfolyam:            1-8.

Félévi felmérés

­   Időpont:              2022. január

­   Évfolyam:            1-8.

Difer követő mérés

­   Időpont:              2022. április

­   Évfolyam:            1.

­   Téma:                 Iskolaérettségi állapot rögzítése

Év végi felmérés

Időpont:     2022. május

­Évfolyam:   1-8.

Angol, magyar nyelv és irodalom szóbeli vizsga

Időpont:      2022. május

Évfolyam:     7.

Olvasás felmérés

­Időpont:      2022. június

Évfolyam:    1-4.

Az is­ko­lai osz­tá­lyok száma, és a ta­nu­lók lét­szá­ma az egyes osz­tá­lyok­ban

Sorszám

Az osztály megnevezése

Az osztály létszáma

1.

1.a

29

2.

1. b

29

3.

2. a

26

4.

2. b

29

5.

2. c

25

6.

3. a

27

7.

3. b

28

8.

3. c

27

9.

4. a

29

10.

4. b

32

11.

5. a

27

12.

5. b

29

13.

6. a

30

14.

6. b

28

15.

7. a

30

16.

7. b

28

17.

8. a

23

18.

8. b

28