Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával, 2022 Müpa
Kezdő oldal » Általános iskola » Közzétételi lista

Közzétételi lista

1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Ssz.

Végzettség

Létszám

Beosztás

1.

Tanító

9 fő

Osztálytanító

2.

Tanító

11 fő

Napközis nevelő

3.

Angol tanár

4 fő

Szakos tanítást végző

4.

Biológia tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

5.

Ének tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

5.

Földrajz tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

6.

Fizika tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

7.

Informatika tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

8.

Kémia tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

9.

Magyar nyelv és irodalom tanár

3 fő

Szakos tanítást végző

10.

Matematika tanár

2 fő

Szakos tanítást végző

11.

Rajztanár

2 fő

Szakos tanítást végző

12.

Technika tanár

3 fő

Szakos tanítást végző

13.

Testnevelés tanár

3 fő

Szakos tanítást végző

14.

Történelem tanár

5 fő

Szakos tanítást végző

15.

Könyvtáros tanár

1 fő

 

16.

Tanár

3 fő

Napközis nevelő

17.

Képző- és iparművész tanár

6 fő

Művészetoktató

 

2. A nevelő és oktató munkát segítők végzettsége

Ssz.

Végzettség

Létszám

Beosztás

1.

Érettségi és OKJ

3 fő

Pedagógiai asszisztens

 

3. Az országos mérés-értékelés eredményei

2022.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1493

1635

6. évf.

1475

1645

8. évf.

1602

1638

8. évf.

1535

1609

Természettudomány

Angol nyelv

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1500

1635

6. évf.

1500

1622

8. évf.

1587

1687

8. évf.

1617

1713

2021.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1468

1566

6. évf.

1478

1618

8. évf.

1609

1769

8. évf.

1590

1732

2019.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1495

1644

6. évf.

1499

1613

8. évf.

1624

1780

8. évf.

1608

1717

2018.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1499

1578

6. évf.

1492

1578

8. évf.

1614

1749

8. évf.

1602

1684

2017.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1497

1691

6. évf.

1503

1633

8. évf.

1612

1812

8. évf.

1571

1744

2016.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1486

1684

6. évf.

1494

1626

8. évf.

1597

1786

8. évf.

1568

1728

2015.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1497

1702

6. évf.

1488

1592

8. évf.

1618

1805

8. évf.

1567

1691

2014.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1491

1636

6. évf.

1481

1566

8. évf.

1617

1861

8. évf.

1557

1689

2013.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1489

1684

6. évf.

1479

1664

8. évf.

1620

1682

8. évf.

1555

1637

2012.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1489

1636

6. évf.

1472

1610

8. évf.

1612

1757

8. évf.

1567

1671

2011.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1486

1628

6. évf.

1465

1564

8. évf.

1601

1727

8. évf.

1577

1683

 

4. Az intézményi lemorzsolódás és évismétlés mutatói

 

Évismétlők száma

Lemorzsolódók száma

2022/2023. tanév

4 fő

 

2021/2022. tanév

6 fő

0 fő

2020/2021. tanév

0 fő

0 fő

2019/2020. tanév

0 fő

0 fő

2018/2019. tanév

5 fő

5 fő

2017/2018. tanév

1 fő

0 fő

2016/2017. tanév

0 fő

0 fő

2015/2016. tanév

0 fő

0 fő

2014/2015. tanév

0 fő

0 fő

2013/2014. tanév

0 fő

0 fő

2012/2013. tanév

1 fő

0 fő

2011/2012. tanév

0 fő

0 fő

2010/2011. tanév

1 fő

0 fő

2009/2010. tanév

2 fő

0 fő

2008/2009. tanév

1 fő

0 fő

 

5. Továbbtanulási mutatók

 

8. osztályosok létszáma

Gimnáziumban továbbtanulók

Szakközépiskolában továbbtanulók

Szakiskolában továbbtanulók

2021/2022. tanév

50 fő

28 fő

56%

15 fő

30%

7 fő

14%

2020/2021. tanév

61 fő

42 fő

69%

18 fő

29%

1 fő

2%

2019/2020. tanév

58 fő

36 fő

62%

22 fő

38%

0 fő

0%

2018/2019. tanév

53 fő

38 fő

72%

14 fő

26%

1 fő

2%

2017/2018. tanév

54 fő

33 fő

61%

20 fő

37%

1 fő

2%

2016/2017. tanév

53 fő

31 fő

58%

21 fő

40%

1 fő

2%

2015/2016. tanév

52 fő

22 fő

42%

29 fő

56%

1 fő

2%

2014/2015. tanév

45 fő

29 fő

65%

15 fő

33%

1 fő

2%

2013/2014. tanév

44 fő

27 fő

62%

16 fő

36%

1 fő

2%

2012/2013. tanév

40 fő

20 fő

50%

18 fő

45 %

2 fő

5%

2011/2012. tanév

37 fő

20 fő

57%

14 fő

35 %

4 fő

11%

2010/2011. tanév

36 fő

18 fő

50%

14 fő

39%

4 fő

11%

2009/2010. tanév

37 fő

21 fő

57%

12 fő

32%

4 fő

11%

2008/2009. tanév

36 fő

18 fő

50%

14 fő

39%

4 fő

11%

 

6. Szakkörök igénybevételének lehetőségei és a mindennapos testedzés formái

Szakkörök

Az is­ko­lai szak­kö­röket a szaktanárok hirdetik meg az általuk tanított osztályokban.

1. évfolyam

Angol szakkör

Várkonyi Zsuzsanna

2. évfolyam

Robotika

Dékányné Rédai Erika

3. évfolyam

Színjátszó szakkör

Bury Katalin

8. évfolyam

 

 

 

Felvételi előkészítő

Gorka Ildikó

Gulyás-Alexa Andrea

Rozgonyi Zsuzsanna

Török Csilla

A mindennapos testedzés lehetőségei

Az is­ko­la ta­nu­lói szá­má­ra a min­den­na­pi test­edzést az aláb­bi fog­lal­ko­zá­sok biz­to­sít­ják:

Az évfolyam megnevezése

A heti testnevelés órák száma

1., 2.,3., 4., 5.,6., 7., 8.

5 óra

A Bravo Di­ák­sport Egye­sü­let kü­lön­bö­ző szak­osz­tá­lya­i­ban le­he­tő­sé­get biz­to­sít a ta­nu­lók élet­ko­rá­nak és ér­dek­lő­dé­si kö­ré­nek meg­fe­le­lő sport­ági cso­por­tok ki­ala­kí­tá­sa, ame­lyek­ben a min­den­na­pos test­edzés is meg­va­ló­sul.

 

7. Hétvégi házi feladatokra és az iskolai dolgozatokra vonatkozó szabályok

Iskolai dolgozatok szabályai

A pe­da­gó­gus a té­ma­zá­ró dol­go­za­tok, a fel­mé­ré­sek (év eleji, tanév közi, év végi) idő­pont­ját leg­ké­sőbb az előző szak­órán kö­te­les a ta­nu­lók­kal kö­zöl­ni. A hi­ány­zó ta­nu­ló­val az el­ma­radt (meg nem írt) írás­be­li be­szá­mol­ta­tás pó­tol­tat­ha­tó. A ta­nu­lók ered­mé­nyes fel­ké­szü­lé­sé­nek ér­de­ké­ben egy ta­ní­tá­si napon belül: alsó ta­go­za­ton leg­fel­jebb egy, felső ta­go­za­ton leg­fel­jebb kettő té­ma­zá­ró, il­let­ve fél­évi vagy év végi fel­mé­rő dol­go­zat irat­ha­tó.

A té­ma­zá­rók idő­pont­ját a szak­ta­ná­rok elő­ze­te­sen egyez­te­tik.

A házi feladat

A házi fel­adat írás­be­li és szó­be­li fel­ada­tok­ból áll, me­lye­ket a ta­nu­lók a lec­ke­fü­ze­tük­be je­gyez­nek fel. Az ott­ho­ni házi fel­ada­tok­kal az a cé­lunk, hogy a ta­nu­lók ké­pes­sé­ge­ik­hez mér­ten ön­ál­ló­an tud­ják al­kal­maz­ni a tan­órán el­sa­já­tí­tott el­já­rá­so­kat, meg­ol­dá­si tech­ni­ká­kat, az is­me­re­te­ket rög­zít­sék, és a rend­sze­res ta­nu­lás éle­tük ré­szé­vé vál­jon. A házi fel­adat­ban az írás­be­li és szó­be­li fel­ada­tok ará­nyát és mennyi­sé­gét a kö­ve­tel­mé­nyek fi­gye­lem­be­vé­te­lé­vel a szak­ta­nár ha­tá­roz­za meg. A hi­ány­zó házi fel­adat a ta­nu­ló­val pó­tol­tat­ha­tó. Az el­mu­lasz­tott házi fel­adat be­jegy­zés­re kerül az e-naplóba, e-el­len­őr­ző­be.

Rend­sze­res hiány ese­tén (3-5 egy­mást kö­ve­tő eset) el­ma­rasz­ta­ló ér­dem­jegy ad­ha­tó.

Házi feladat a hétvégi pihenőnapokra, szünetekre

A hét­vé­gi pi­he­nő­nap­ra és a szü­ne­tek­re adott házi fel­adat mennyi­sé­ge meg­egye­zik a kö­vet­ke­ző ta­ní­tá­si napra adott házi fel­adat­tal. Ki­egé­szül­het szor­gal­mi fel­ada­tok­kal pél­dá­ul a ver­seny­re ké­szü­lők, a tan­tárgy iránt ak­tí­van ér­dek­lő­dők ese­tén /gyűj­tő­mun­ka, mú­ze­u­mi fel­adat, házi dol­go­zat…/

A mu­lasz­tó, le­ma­ra­dó ta­nu­lók­nak a pe­da­gó­gu­sok a fel­zár­kó­zást se­gí­tő fel­ada­to­kat je­löl­het­nek ki.

Házi feladat a nyári szünetre

Az in­téz­mény a nyári szü­net­re kö­te­le­ző házi fel­ada­tot nem ad. Tá­jé­koz­tat­ja a szü­lő­ket és a ta­nu­ló­kat a kö­te­le­ző ol­vas­má­nyok­ról, az aján­lott iro­da­lom­ról és a fej­lesz­tést, az is­me­ret­szer­zést se­gí­tő köny­vek­ről.

 

8. Az iskolai tanév helyi rendje

Tanév rendje

A tanév 2023. szeptember 1-től – 2024. június 21-ig tart.

Első tanítási nap:

2023. szeptember 1.

Utolsó tanítási nap:

2024. június 21.

Az első félév: 

2024. január 19-ig tart.

Félévi értesítők kiosztása:

2024. január 26.

Első osztályosok beiratkozása:

2024. április 18-19.

 

Tanítási szünetek

Őszi szünet: 2023. október 30-tól november 3-ig tart.

Utolsó tanítás nap: 

2023. október 27.

Első tanítási nap:

2023. november 6.

Téli szünet: 2023. december 22-től 2024. január 5-ig tart.

Utolsó tanítási nap:

2023. december 21.

Első tanítási nap:

2024. január 8.

Tavaszi szünet:2024. március 28-tól – április 5-ig tart.

Utolsó tanítási nap:

2024. március 27.

Első tanítási nap:

2024. április 8.

 

Ünnepélyek

Tanévnyitó ünnepély:

2023. szeptember 1.

Megemlékezés az 1956-os forradalomról:

2023. október 20.

Karácsonyi ünnepély:

2023. december 21.

Megemlékezés az 1848-as szabadságharcról:

2024.március 13.

Ballagás a 8. osztályoknak

2024. június 21.

Tanévzáró ünnepély:

2024. június 26.

 

Megemlékezések

Magyar Diáksport Napja

2023. szeptember 29.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

2023. október 6.

Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól

2024. február 23.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

2024. április 16.

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról

2024. június 4.

 

Tanítás nélküli munkanapok

1. nap: Szakmai nap

2024. február 12.

2. nap: Budapesti séta

2024. március 14.

3. nap: DÖK nap

2024. június 10.

4. nap: Pályaválasztási nap

2024. június 14.

 

Vizsgák rendje

Osztályozó értekezlet az I. félév végén:

Alsó tagozat:

2024. január 23.

Felső tagozat:

2024. január 22.

Művészeti csoportok:

2024. január 24.

 

Osztályozó értekezlet a II. félév végén:

Alsó tagozat:

2024. június 25.

Felső tagozat:

2024. június 24.

Művészeti csoportok:

2024. június 21.

 

Osztályozó-és javítóvizsgák

Félévi osztályozóvizsgák:

2024. január 16-17.

Év végi osztályozóvizsgák:

2024. június 12-13.

Javítóvizsgák:

2024. augusztus 26-27.

Alkalmassági vizsga:

2024. március 25. és 26.

Művészeti alapvizsga:

2024. május 28. és 30.

 

Szülői tájékoztatás

Szülői értekezletek:

1. osztályok számára                         

2023. szeptember 4.   17 óra

2-4. osztályok számára                                 

2023. szeptember 11.  17 óra

5-8. osztályok számára                                 

2023. szeptember 12.  17 óra

1-4. osztályok számára:                              

2024. február 5.          17 óra

5-8. osztályok számára:                              

2024. február 6.          17 óra

Az iskolaválasztást segítő értekezlet a 8. osztályos tanulók szülei számára. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók részletes ismertetése.

2023. november 20.    17 óra

Leendő elsős tanulók szüleinek tájékoztatása az iskolakezdésről és a „csibetábor”lehetőségéről.

2024. június 3.            17 óra

 

Fogadóórák:

I. félév:

 

2023. október 9.         16.30-18.00 óra

 

2023. november 27.    16.30-18.00 óra

II. félév:

 

2024. március 4.         16.30-18.00 óra

 

2024. április 29.          16.30-18.00 óra

 

Nyílt napok:

A 3-4. évfolyamon

2023. november 22.

Az 1-2. évfolyamon

2024. március 6.

A leendő első osztályosok szülei számára

2024. február 21. és február 28.

 

2024. március 5-7-ig

Játékos foglalkozások óvodásoknak:

2024. február 22. és március 6.

 

Az iskola által szervezett egyéb programok

I. félév

Kézműves foglalkozások óvodásoknak

2023. október 16-24.

Magyar nyelv hete – projekthét

2023. november 13-17.

Mikulás ünnepség

2023. december 6.

Karácsonyi ünnepség

2023. december 21.

Kiállítások (az I. félévben)

Alkotótábor, vizsgamunkák kiállítása

2023. szeptember 1.

Óvodás rajzpályázat nyerteseinek kiállítása

2023. november 29.

Karácsonyi nagykiállítás:

2023. december 15.

 

II. félév

Farsang

2024. február 9.

Diákparlament

2024. március

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

2024. március 4–8.

Digitális témahét

2024. április 8-12.

Fenntarthatósági Témahét

2024. április 22–6.

DÖK nap – Gyermeknap

2024. június 10.

Művészeti tanszakok év végi vizsgakiállítása

2024. június 10.

 

Mérések

Országos mérések

Pályaválasztási kompetenciavizsgálat

2023. szeptember 19 – október 11.

 

Digitális mérések

Téma:  4-5. évfolyam szövegértés és matematikai mérés, 6-8 évfolyam szövegértés, matematika, angol nyelvi mérés, természettudományi, történelem és digitális kultúra mérés

4.,5.,6.,7.,8. évfolyamok  

2024. március 4 - június 3.

 

A tanulók fizikai állapotának mérése

2024. január 9. - 2024. május 10.

 

Iskolai mérések

Difer mérés (1. évfolyam)

2023.szeptember

Félévi felmérés (1 – 4. évfolyam)

2024. január

Év végi felmérés (1 – 4. évfolyam)

2024. május

 

9. Az is­ko­lai osz­tá­lyok száma, és a ta­nu­lók lét­szá­ma az egyes osz­tá­lyok­ban

Sorszám

Az osztály megnevezése

Az osztály létszáma

1.

1. a

29

2.

1. b

28

3.

2. a

24

4.

2. b

23

5.

3. a

30

6.

3. b

29

7.

4. a

28

8.

4. b

28

9.

4. c

28

10.

5. a

28

11.

5. b

29

12.

5. c

29

13.

6. a

29

14.

6. b

30

15.

7. a

25

16.

7. b

27

17.

8. a

29

18.

8. b

30