Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával, 2022 Müpa
Kezdő oldal » Általános iskola » Közzétételi lista

Közzétételi lista

1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Ssz.

Végzettség

Létszám

Beosztás

1.

Tanító

10 fő

Osztálytanító

2.

Tanító

11 fő

Napközis nevelő

3.

Angol tanár

4 fő

Szakos tanítást végző

4.

Biológia tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

5.

Ének tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

5.

Földrajz tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

6.

Fizika tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

7.

Informatika tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

8.

Kémia tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

9.

Magyar nyelv és irodalom tanár

3 fő

Szakos tanítást végző

10.

Matematika tanár

4 fő

Szakos tanítást végző

11.

Rajztanár

2 fő

Szakos tanítást végző

12.

Technika tanár

3 fő

Szakos tanítást végző

13.

Testnevelés tanár

3 fő

Szakos tanítást végző

14.

Történelem tanár

5 fő

Szakos tanítást végző

15.

Könyvtáros tanár

1 fő

 

16.

Tanár

2 fő

Napközis nevelő

17.

Iparművész tanár

6 fő

Művészetoktató

 

2. A nevelő és oktató munkát segítők végzettsége

Ssz.

Végzettség

Létszám

Beosztás

1.

Érettségi és OKJ

2 fő

Pedagógiai asszisztens

2.

Pedagógia BA

1fő

Pedagógiai asszisztens

 

3. Az országos mérés-értékelés eredményei

2021.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1468

1566

6. évf.

1478

1618

8. évf.

1609

1769

8. évf.

1590

1732

2019.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1495

1644

6. évf.

1499

1613

8. évf.

1624

1780

8. évf.

1608

1717

2018.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1499

1578

6. évf.

1492

1578

8. évf.

1614

1749

8. évf.

1602

1684

2017.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1497

1691

6. évf.

1503

1633

8. évf.

1612

1812

8. évf.

1571

1744

2016.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1486

1684

6. évf.

1494

1626

8. évf.

1597

1786

8. évf.

1568

1728

2015.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1497

1702

6. évf.

1488

1592

8. évf.

1618

1805

8. évf.

1567

1691

2014.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1491

1636

6. évf.

1481

1566

8. évf.

1617

1861

8. évf.

1557

1689

2013.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1489

1684

6. évf.

1479

1664

8. évf.

1620

1682

8. évf.

1555

1637

2012.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1489

1636

6. évf.

1472

1610

8. évf.

1612

1757

8. évf.

1567

1671

2011.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

orsz. átlag

isk. átlag

 

orsz. átlag

isk. átlag

6. évf.

1486

1628

6. évf.

1465

1564

8. évf.

1601

1727

8. évf.

1577

1683

 

4. Az intézményi lemorzsolódás és évismétlés mutatói

 

Évismétlők száma

Lemorzsolódók száma

2021/2022. tanév

6 fő

0 fő

2020/2021. tanév

0 fő

0 fő

2019/2020. tanév

0 fő

0 fő

2018/2019. tanév

5 fő

5 fő

2017/2018. tanév

1 fő

0 fő

2016/2017. tanév

0 fő

0 fő

2015/2016. tanév

0 fő

0 fő

2014/2015. tanév

0 fő

0 fő

2013/2014. tanév

0 fő

0 fő

2012/2013. tanév

1 fő

0 fő

2011/2012. tanév

0 fő

0 fő

2010/2011. tanév

1 fő

0 fő

2009/2010. tanév

2 fő

0 fő

2008/2009. tanév

1 fő

0 fő

 

5. Továbbtanulási mutatók

 

8. osztályosok létszáma

Gimnáziumban továbbtanulók

Szakközépiskolában továbbtanulók

Szakiskolában továbbtanulók

2021/2022. tanév

50 fő

28 fő

56%

15 fő

30%

7 fő

14%

2020/2021. tanév

61 fő

42 fő

69%

18 fő

29%

1 fő

2%

2019/2020. tanév

58 fő

36 fő

62%

22 fő

38%

0 fő

0%

2018/2019. tanév

53 fő

38 fő

72%

14 fő

26%

1 fő

2%

2017/2018. tanév

54 fő

33 fő

61%

20 fő

37%

1 fő

2%

2016/2017. tanév

53 fő

31 fő

58%

21 fő

40%

1 fő

2%

2015/2016. tanév

52 fő

22 fő

42%

29 fő

56%

1 fő

2%

2014/2015. tanév

45 fő

29 fő

65%

15 fő

33%

1 fő

2%

2013/2014. tanév

44 fő

27 fő

62%

16 fő

36%

1 fő

2%

2012/2013. tanév

40 fő

20 fő

50%

18 fő

45 %

2 fő

5%

2011/2012. tanév

37 fő

20 fő

57%

14 fő

35 %

4 fő

11%

2010/2011. tanév

36 fő

18 fő

50%

14 fő

39%

4 fő

11%

2009/2010. tanév

37 fő

21 fő

57%

12 fő

32%

4 fő

11%

2008/2009. tanév

36 fő

18 fő

50%

14 fő

39%

4 fő

11%

 

6. Szakkörök igénybevételének lehetőségei és a mindennapos testedzés formái

Szakkörök

Az is­ko­lai szak­kö­rök meg­ta­lál­ha­tók a web­lap Di­ák­élet me­nü­pont­já­ban.

A mindennapos testedzés lehetőségei

Az is­ko­la ta­nu­lói szá­má­ra a min­den­na­pi test­edzést az aláb­bi fog­lal­ko­zá­sok biz­to­sít­ják:

Az évfolyam megnevezése

A heti testnevelés órák száma

1., 2.,3., 4., 5.,6., 7., 8.

5 óra

A Bravo Di­ák­sport Egye­sü­let kü­lön­bö­ző szak­osz­tá­lya­i­ban le­he­tő­sé­get biz­to­sít a ta­nu­lók élet­ko­rá­nak és ér­dek­lő­dé­si kö­ré­nek meg­fe­le­lő sport­ági cso­por­tok ki­ala­kí­tá­sa, ame­lyek­ben a min­den­na­pos test­edzés is meg­va­ló­sul.

 

7. Hétvégi házi feladatokra és az iskolai dolgozatokra vonatkozó szabályok

Iskolai dolgozatok szabályai

A pe­da­gó­gus a té­ma­zá­ró dol­go­za­tok, a fel­mé­ré­sek (év eleji, tanév közi, év végi) idő­pont­ját leg­ké­sőbb az előző szak­órán kö­te­les a ta­nu­lók­kal kö­zöl­ni. A hi­ány­zó ta­nu­ló­val az el­ma­radt (meg nem írt) írás­be­li be­szá­mol­ta­tás pó­tol­tat­ha­tó. A ta­nu­lók ered­mé­nyes fel­ké­szü­lé­sé­nek ér­de­ké­ben egy ta­ní­tá­si napon belül: alsó ta­go­za­ton leg­fel­jebb egy, felső ta­go­za­ton leg­fel­jebb kettő té­ma­zá­ró, il­let­ve fél­évi vagy év végi fel­mé­rő dol­go­zat irat­ha­tó.

A té­ma­zá­rók idő­pont­ját a szak­ta­ná­rok elő­ze­te­sen egyez­te­tik.

A házi feladat

A házi fel­adat írás­be­li és szó­be­li fel­ada­tok­ból áll, me­lye­ket a ta­nu­lók a lec­ke­fü­ze­tük­be je­gyez­nek fel. Az ott­ho­ni házi fel­ada­tok­kal az a cé­lunk, hogy a ta­nu­lók ké­pes­sé­ge­ik­hez mér­ten ön­ál­ló­an tud­ják al­kal­maz­ni a tan­órán el­sa­já­tí­tott el­já­rá­so­kat, meg­ol­dá­si tech­ni­ká­kat, az is­me­re­te­ket rög­zít­sék, és a rend­sze­res ta­nu­lás éle­tük ré­szé­vé vál­jon. A házi fel­adat­ban az írás­be­li és szó­be­li fel­ada­tok ará­nyát és mennyi­sé­gét a kö­ve­tel­mé­nyek fi­gye­lem­be­vé­te­lé­vel a szak­ta­nár ha­tá­roz­za meg. A hi­ány­zó házi fel­adat a ta­nu­ló­val pó­tol­tat­ha­tó. Az el­mu­lasz­tott házi fel­adat be­jegy­zés­re kerül az e-naplóba, e-el­len­őr­ző­be.

Rend­sze­res hiány ese­tén (3-5 egy­mást kö­ve­tő eset) el­ma­rasz­ta­ló ér­dem­jegy ad­ha­tó.

Házi feladat a hétvégi pihenőnapokra, szünetekre

A hét­vé­gi pi­he­nő­nap­ra és a szü­ne­tek­re adott házi fel­adat mennyi­sé­ge meg­egye­zik a kö­vet­ke­ző ta­ní­tá­si napra adott házi fel­adat­tal. Ki­egé­szül­het szor­gal­mi fel­ada­tok­kal pél­dá­ul a ver­seny­re ké­szü­lők, a tan­tárgy iránt ak­tí­van ér­dek­lő­dők ese­tén /gyűj­tő­mun­ka, mú­ze­u­mi fel­adat, házi dol­go­zat…/

A mu­lasz­tó, le­ma­ra­dó ta­nu­lók­nak a pe­da­gó­gu­sok a fel­zár­kó­zást se­gí­tő fel­ada­to­kat je­löl­het­nek ki.

Házi feladat a nyári szünetre

Az in­téz­mény a nyári szü­net­re kö­te­le­ző házi fel­ada­tot nem ad. Tá­jé­koz­tat­ja a szü­lő­ket és a ta­nu­ló­kat a kö­te­le­ző ol­vas­má­nyok­ról, az aján­lott iro­da­lom­ról és a fej­lesz­tést, az is­me­ret­szer­zést se­gí­tő köny­vek­ről.

 

8. Az iskolai tanév helyi rendje

Tanév rendje

A tanév 2022. szeptember 1-től – 2023. június 16-ig tart.

Első tanítási nap:

2022. szeptember 1.

Utolsó tanítási nap:

2023. június 16.

Az első félév: 

2022. január 20-ig tart.

Félévi értesítők kiosztása:

2022. január 27.

Első osztályosok beiratkozása:

2023. április 20-21.

 

Tanítási szünetek

Téli szünet: 2022. december 20-től-2023. január 8-ig tart.

Utolsó tanítási nap:

2022. december 20.

Első tanítási nap:

2023. január 9

 

Tavaszi szünet:2023. április 6-tól – 11-ig tart.

Utolsó tanítási nap:

2023. április 5.

Első tanítási nap:

2023. április 12.

 

Ünnepélyek

Tanévnyitó ünnepély:

2023. szeptember 1.

Megemlékezés az 1956-os forradalomról:

2023. október 21.

Karácsonyi ünnepély:

2022. december 20.

Megemlékezés az 1848-as szabadságharcról:

2023.március 10.

Ballagás a 8. osztályoknak

2023. június 16.

Tanévzáró ünnepély:

2023. június 22.

 

Megemlékezések

Magyar Diáksport Napja

2022. szeptember 30.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

2022. október 6.

Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól

2023. február 24.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

2023. április 14.

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról

2023. június 2.

 

Tanítás nélküli munkanapok

1. nap: Pályaorientációs nap 

2022. december 21.

2. nap: Tantestületi kirándulás

2023. március 13.

3. nap: DÖK nap

2023. március 14.

4. nap: Nevelési értekezlet - Adminisztrációs nap

2023. április 28.

 

Vizsgák rendje

Osztályozó értekezlet az I. félév végén:

Alsó tagozat:

2023. január 24.

Felső tagozat:

2023. január 23.

Művészeti csoportok:

2023. január 25.

 

Osztályozó értekezlet a II. félév végén:

Alsó tagozat:

2023. június 19.

Felső tagozat:

2023. június 20.

Művészeti csoportok:

2023. június 21.

 

Osztályozó-és javítóvizsgák

Félévi osztályozóvizsgák:

2023. január 18-19.

Év végi osztályozóvizsgák:

2023. június 7-8.

Javítóvizsgák:

2023. augusztus 24-25.

Alkalmassági vizsga:

2023. március 28. és 29.

Művészeti alapvizsga:

2023. május 23 - 25.

 

Szülői tájékoztatás

Szülői értekezletek:

1. osztályok számára                         

2022. szeptember 1.   17 óra

2-4. osztályok számára                                 

2022. szeptember 5.   17 óra

5-8. osztályok számára                                 

2022. szeptember 6.   17 óra

művészeti csoportok számára                       

2022. szeptember 13. 17 óra

1 - 4. osztályok számára:                              

2023. február 6.          17 óra

5 - 8. osztályok számára:                              

2023. február 7.          17 óra

1- 4. osztályok számára:                               

2023. május 8.            17 óra

5 - 8. osztályok számára:                              

2023. május 9.            17 óra

Az iskolaválasztást segítő értekezlet a 8. osztályos tanulók szülei számára. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók részletes ismertetése.

2022. november 28.    17 óra

Leendő elsős tanulók szüleinek tájékoztatása az iskolakezdésről és a „csibetábor”lehetőségéről.

2023. május 30.          17 óra

 

Fogadóórák:

I. félév:

 

2022. október 3.         16.30-18.00 óra

 

2022. november 28.    16.30-18.00 óra

II. félév:

 

2023. március 6.         16.30-18.00 óra

 

2023. április 24.          16.30-18.00 óra

 

Nyílt napok:

Alsó tagozat

2022. november 22.

Művészeti csoportoknak

2023. március 20 – 22-ig

A leendő első osztályosok szülei számára

2023. február 22.

 

2023. március 1.

Játékos foglalkozások óvodásoknak:

2023. február 25. szombat

 

2023. március 4. szombat

 

Az iskola által szervezett egyéb programok

I. félév

Alkotótábor, vizsgamunkák kiállítása

2022. szeptember 1.

Kézműves foglalkozások óvodásoknak

2022. október

Mikulás ünnepség

2022. december 6.

Kiállítások (az I. félévben)

Óvodás rajzpályázat nyerteseinek kiállítása

2022. november 23.

Karácsonyi nagykiállítás:

2022. december 16.

 

II. félév

Farsang

2023. február 17.

Diákparlament

2023. március

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

2023.03.06 - 03.10.

Digitális témahét

2023. 03.27 - 03.31.

Fenntarthatósági Témahét

2023. 04.24 -04.28.

Gyermeknap

2023. május 26.

Művészeti tanszakok év végi vizsgakiállítása

2023. június 1.

 

Mérések

Országos mérések

Pályaválasztási kompetenciavizsgálat

2022. szeptember 19 – október 10.

 

Digitális mérések

Téma:  Olvasás, szövegértés és matematikai eszköztudás mérése, olvasás-szövegértés, matematika, angol nyelvi mérés, természettudományi mérés

Bemeneti: 4.,5.,6.,8. évfolyamok        

2022.10.10. - 11.30.

Kimeneti: 4.,5.,6.,7.,8. évfolyamok  

2023.03.06. – 07.09.

 

A tanulók fizikai állapotának mérése

2022. szeptember 1. – 2023. június 15.

 

Iskolai mérések

Difer mérés (1. évfolyam)

2023.szeptember

Év eleji felmérés (2 – 8. évfolyam)

2022. szeptember

Félévi felmérés (1 – 4. évfolyam)

2023. január

Difer követő mérés (1. évfolyam)

2023. április

Év végi felmérés (1 – 8. évfolyam)

2023. május

Angol, magyar nyelv és irodalom szóbeli vizsga
(7. évfolyam)

2023. május

Olvasás felmérés (1 – 4. évfolyam)

2023. június

 

9. Az is­ko­lai osz­tá­lyok száma, és a ta­nu­lók lét­szá­ma az egyes osz­tá­lyok­ban

Sorszám

Az osztály megnevezése

Az osztály létszáma

1.

1. a

23

2.

1. b

23

3.

2. a

29

4.

2. b

28

5.

3. a

24

6.

3. b

28

7.

3.c

27

8.

4. a

26

9.

4. b

29

10.

4. c

28

11.

5. a

28

12.

5. b

28

13.

6. a

28

14.

6. b

30

15.

7. a

29

16.

7. b

31

17.

8. a

31

18.

8. b

29