Kréta - általános iskola Kréta - művészeti iskola
Tankerület Határtalanul! Müpa
Kezdő oldal » Beiratkozás » Felvétel

Felvétel

Felvétel a leendő első osztályokba:

A Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola minden dolgozója arra törekszik, hogy kellő önismerettel és tárgyi tudással rendelkező tanulókat neveljen, akik életük folyamán, a kultúra iránt nyitottak, az értékeket megbecsülik és közvetítik.

Célunk:

 • a tanulók személyiségének, képességeinek megismerése és sokoldalú harmonikus fejlesztése a szülők bevonásával
 • a kulcskompetenciák, tanulási képességek egyéni fejlesztése
 • a továbbtanuláshoz biztos alapok nyújtása
 • a kultúra iránti érdeklődés és nyitottság felkeltése
 • az emberi és társadalmi értékek megbecsülése és azok közvetítése
 • az iskola korábbi hagyományainak ápolása
 • családias, nyugodt légkörben, esztétikus környezetben, a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő nevelési és oktatási módszerek alkalmazása

Az emelt óraszámú oktatással és csoportbontások szervezésével a tehetséges, az érdeklődő tanulóink számára magasabb szintű, elmélyültebb tudást kínálunk. A csoportbontások hatékonyan támogatják a felzárkóztatást és az egyéni képességfejlesztést. Iskolánk tanulóbarát, családias légköre segíti tanulóink képességeinek kibontakozását, személyiségük fejlődését.

Céljaink elérését az emelt szintű rajzoktatás és a kiválóra minősített művészeti iskola támogatja.

Felvétel az első osztályba

Leendő elsős tanítók:

 • 1.a osztály Halajné Palánki Boglárka (emelt szintű matematikatanítás)
 • 1.b osztály Bury Katalin (emelt szintű rajztanítás)

Tanítási módszerek:

 • írás - olvasástanítás: mindkét első osztályban elemző – összetevő (szótagoló) olvasástanítási program
 • matematika: a tantárgy tanításában nagy hangsúlyt helyezünk az eszközhasználatra és a differenciált képességfejlesztésre

Művészeti nevelés:

A délelőtti rajz tagozatos oktatást kiegészítve délutánonként művésztanárok vezetésével, mindkét osztály tanulói választásuk szerint alapfokú képzőművészeti oktatásban részesülhetnek.

A képzés, térítési díjfizetés ellenében vehető igénybe.

Előképző 1-2. évfolyamon képzőművészeti alapozó gyakorlatok, alapfok 1-3. évfolyamon grafika és festészet alapjai, alapfok 4-6. évfolyamon választható műhelyek: kerámia, textil, tűzzománc, grafika, festészet.

Délutáni tanulás – szabadidő – sport:

Az alsó tagozaton és 5-6. osztályban önálló tanuló csoportban végzik a délutáni tevékenységüket a gyerekek.

Az iskola zárt műfüves pályája, sportudvara, és füves területe nagyszerű lehetőségeket kínál a szabadidő hasznos eltöltésére.

Nyári táboraink biztosítják az alsó és felső tagozatos tanulók szabad idejének hasznos, vidám eltöltését, a művészeti alkotó tábor és sporttáborok a tehetség kibontakoztatását is.

Tehetséggondozás, egyéni fejlesztés :

Az emelt óraszámú oktatás, felső tagozaton a bontott csoportos oktatás – matematika, magyar, angol tantárgyakból - biztosítja a differenciált fejlesztést, a tehetséges, az érdeklődő tanulóink számára a magasabb szintű, elmélyültebb tudást. Ugyanakkor a csoportbontások hatékonyan támogatják a felzárkóztatást és az egyéni képességfejlesztést. A lassúbb fejlődési ütemű tanulókat minden osztályban, heti rendszerességgel zárkóztatjuk fel.

Felső tagozaton a bontott csoportos oktatás – matematika, magyar, angol tantárgyakból - biztosítja a differenciált fejlesztést.

Külön térítési díj ellenében a problémamegoldó gondolkodást, verbális- és matematikai készségeket is fejlesztő MINDLAB oktatásban részesülhetnek tanulóink.

Nyelvoktatás:

Angol nyelvet oktatunk, 4. osztálytól órakeretben, csoportbontással heti 4 órában.

A 7. és 8. évfolyamon diákjaink angliai tanulmányi úton vehetnek részt. 

Nyitott kapuk:

Amikor az érdeklődő szülők betekintést nyerhetnek iskolánk életébe, a leendő tanítók munkájába.

Időpontok:

 •  2020. február 19.
 •  2020. február 26.

Játékos, ismerkedő foglalkozások az iskolába készülő gyerekek számára:

 • 2020. február 22. (szombat)
 • 2020. február 29. (szombat)

Képességfelmérés:

Az iskolánkba meghirdetett képességfelmérés (03.17., 03.18.) ELMARAD.

A további teendőkről az érintett (jelentkezési lapot leadott) gyermekek szülei e-mailben kapnak tájékoztatást.

A beiratkozással kapcsolatos kérdéseikre Losonczi Julianna igazgató ad felvilágosítást telefonon, minden hétfőn 16:00 - 17:00 óráig.

Be­irat­ko­zás (le­en­dő első osz­tály­ba):

Az emberi erőforrások miniszterének a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozást rendkívüli módon szabályozó határozatáról az oktatas.hu oldalon olvashatnak tájékoztatást.

A fel­vé­tel­nél előnyt él­vez­nek azok a gye­re­kek:

 • akik az iskola körzetéhez tartoznak,
 • akiknek testvére már az iskola tanulója,
 • akik szüleinek munkahelye az iskola körzetében van,
 • akiknek szülei iskolánkba jártak.

A be­irat­ko­zás­hoz szük­sé­ges do­ku­men­tu­mok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • anyakönyvi kivonat
 • TAJ kártya
 • tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodási címről (2. számú melléklet)
 • nyilatkozat a közös felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet)

Fel­vé­tel az is­ko­lá­ba (2-8. osz­tá­lya­ink­ba):

Már működő osztályainkba új tanuló felvétele, személyes egyeztetés után lehetséges.

A fel­vé­tel­nél előny­ben van­nak azok a ta­nu­lók:

 • akik az is­ko­la kör­ze­té­hez tar­toz­nak,
 • akik­nek test­vé­re már az is­ko­la ta­nu­ló­ja,
 • akik­nek szü­lei is­ko­lánk­ba jár­tak,
 • akik köl­tö­zés miatt vál­ta­nak is­ko­lát.

Szük­sé­ges do­ku­men­tu­mok:

 • lak­cím­kár­tya
 • bi­zo­nyít­vány
 • TAJ kártya