Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával, 2022 Müpa
Kezdő oldal » Beiratkozás leendő elsősöknek » Tájékoztató a beiskolázás módjáról 2024/2025

Tájékoztató a beiskolázás módjáról 2024/2025

 

BEISKOLÁZÁS a 2024/2025-ös tanévre

Hivatkozással a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21. §-ában foglaltakra, az alábbiakban közzétesszük a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására vonatkozó felhívást.

Az óvodai ellátás után a tanköteles és iskolaérett gyermeket a szülő/gondviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. 

Beiratkozás időpontja: 2024. április 18. és 19. (8-19 óra között)

A felvételi kérelem benyújtható a Kréta rendszer e-Ügyintézés felületénhttps://eugyintezes.e-kreta.hu keresztül.  

Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatására a 2024/2025-ös tanév kezdetekor is sor kerülhet.  

Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. 

Szükséges dokumentumok: 

 • személyi igazolvány 
 • lakcímkártya 
 • TAJ kártya 
 • Adókártya
 • születési anyakönyvi kivonat
 • felvételi adatlap
 • törvényes képviselő vagy gyám esetén nyilatkozat törvényes képviseletről 
 • nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról 
 • etika/hit– és erkölcstan tantárgyra vonatkozó kérelem 
 • szakvélemény másolata 

Az Nkt. 72. § (1a) bekezdésében foglaltak:

„A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről

a) a beiratkozással egyidejűleg, vagy

b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál."

Ha a szülőnek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Ebben az esetben csak egy megerősítést kell küldeniük a KRÉTA e-Ügyintézés felületén keresztül, vagy más módon. A szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a gyermeke életvitel szerűen a tartózkodási helyen lakik. A nyilatkozatot a szülő büntetőjogi felelőssége tudatában teszi.  

Egy gyermek jelentkezését csak egy intézménybe küldheti be a szülő!

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi. 

Amennyiben további helyekre lesz lehetőségünk jelentkezőket felvenni, az elbírálásnál előnyt élveznek a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű, valamint a különleges helyzetű tanulók. 

Különleges helyzetnek minősül, ha  

 • a gyermek szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,  
 • a leendő elsős testvére iskolánk tanulója,  
 • munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található,
 • vagy lakhelye (tartózkodási helye) az iskola 1 km-es körzetében található. 

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt. (Nkt. 50.§(1))  

Magyar állampolgárságú tanköteles tanuló, amennyiben külföldön kívánja folytatni tanulmányait, be kell jelentenie az Oktatási Hivatalnak. 

Nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles, ha 

 • befogadott jogállású 
 • jogerősen Magyarországon tartózkodik 
 • bevándorló, letelepedett jogállású 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el. 

A tankötelessé váló gyermekek beiratkozásáról szóló részletes tájékoztató a Közép-Pesti Tankerületi Központ honlapján is elérhető. ( https://kk.gov.hu/kozeppest)