Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Müpa

Felvétel

Zuglói Munkácsy

Mihály Általános Iskola

és Alapfokú Művészeti Iskola

 

Cím: 1142 Budapest, Csáktornya park 1.

Telefon: +36-1/467-0916, +36-1/799-0918, +36-1/799-0919

E-mail:  zugloimunkacsy__kukac__zugloimunkacsy.hu Honlap:  www.zugloimunkacsy.hu

OM azonosító: 035045

A Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola minden dolgozója arra törekszik, hogy kellő önismerettel és tárgyi tudással rendelkező tanulókat neveljen, akik életük folyamán, a kultúra iránt nyitottak, az értékeket megbecsülik és közvetítik.

Cé­lunk:

sutis
 • a tanulók személyiségének, képességeinek megismerése és sokoldalú harmonikus fejlesztése a szülők bevonásával
 • a kulcskompetenciák, tanulási képességek egyéni fejlesztése
 • a továbbtanuláshoz biztos alapok nyújtása
 • a kultúra iránti érdeklődés és nyitottság felkeltése
 • az emberi és társadalmi értékek megbecsülése és azok közvetítése
 • az iskola korábbi hagyományainak ápolása
 • családias, nyugodt légkörben, esztétikus környezetben, a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő nevelési és oktatási módszerek alkalmazása

Az emelt óraszámú oktatással és csoportbontások szervezésével a tehetséges, az érdeklődő tanulóink számára magasabb szintű, elmélyültebb tudást kínálunk. A csoportbontások hatékonyan támogatják a felzárkóztatást és az egyéni képességfejlesztést. Iskolánk tanulóbarát, családias légköre segíti tanulóink képességeinek kibontakozását, személyiségük fejlődését.

Céljaink elérését az emelt szintű rajzoktatás és a kiválóra minősített művészeti iskola támogatja.

Fel­vé­tel az első osz­tály­ba

Le­en­dő elsős ta­ní­tók:

 •    1.a osztály (matematika emelt óraszámban) - Zeke Anikó
 •    1.b osztály (rajz emelt óraszámban) - Tornyos Zsuzsanna

Ta­ní­tá­si mód­sze­rek:

 • írás - olvasástanítás: mindkét első osztályban elemző – összetevő (szótagoló) olvasástanítási program
 • matematika: a tantárgy tanításában nagy hangsúlyt helyezünk az eszközhasználatra és a differenciált képességfejlesztésre

Mű­vé­sze­ti ne­ve­lés:

szitas

A délelőtti emelt szintű rajz oktatást kiegészítve délutánonként művésztanárok vezetésével, mindkét osztály tanulói választásuk szerint alapfokú képzőművészeti oktatásban részesülhetnek.

A képzés, térítési díjfizetés ellenében vehető igénybe.

Előképző 1-2. évfolyamon képzőművészeti alapozó gyakorlatok, alapfok 1-3. évfolyamon grafika és festészet alapjai, alapfok 4-6. évfolyamon választható műhelyek: kerámia, textil, tűzzománc, grafika, festészet.

Dél­utá­ni ta­nu­lás– sza­bad­idő – sport:

Az alsó tagozaton és 5-6. osztályban önálló tanuló csoportban végzik a délutáni tevékenységüket a gyerekek.

Az iskola zárt műfüves pályája, sportudvara, és füves területe nagyszerű lehetőségeket kínál a szabadidő hasznos eltöltésére.

Nyári táboraink biztosítják az alsó és felső tagozatos tanulók szabad idejének hasznos, vidám eltöltését, a művészeti alkotó tábor és sporttáborok a tehetség kibontakoztatását is.

Te­het­ség­gon­do­zás, egyéni fejlesztés :

muzeum01

Az emelt óraszámú oktatás, felső tagozaton a bontott csoportos oktatás – matematika, magyar, angol tantárgyakból - biztosítja a differenciált fejlesztést, a tehetséges, az érdeklődő tanulóink számára a

magasabb szintű, elmélyültebb tudást. Ugyanakkor a csoportbontások hatékonyan támogatják a felzárkóztatást és az egyéni képességfejlesztést. A lassúbb fejlődési ütemű tanulókat minden osztályban, heti rendszerességgel zárkóztatjuk fel.

Felső tagozaton a bontott csoportos oktatás – matematika, magyar, angol tantárgyakból - biztosítja a differenciált fejlesztést.

Külön térítési díj ellenében a problémamegoldó gondolkodást, verbális- és matematikai készségeket is fejlesztő MINDLAB oktatásban részesülhetnek tanulóink.

var01

Nyelv­ok­ta­tás:

Angol nyelvet oktatunk, 4. osztálytól órakeretben, csoportbontással heti 4 órában.

A 7. és 8. évfolyamon diákjaink angliai tanulmányi úton vehetnek részt.

Nyi­tott kapuk:

skanzen

Amikor az érdeklődő szülők betekintést nyerhetnek iskolánk életébe, a leendő tanítók munkájába.

Hagyományos bemutató foglalkozásainkat, nyílt napjainkat ebben a tanévben a járványhelyzet miatt sajnos nem tudjuk megtartani.

2021. február 24-én 17:00 – 18:00 között online, interaktív szülői tájékoztatót tartunk.

A csatlakozáshoz szükséges elérési utat 2021. február 24-én 14 órakor honlapunkon tesszük közzé.

Képességfelmérés:

Az alapfokú művészetoktatásra képességfelmérés útján lehet bekerülni. Jelentkezési lap honlapunkról tölthető le.

Idő­pon­tok:

 • 2021. március 23. 16:00
 • 2021. március 24. 16:00

A beiratkozással kapcsolatos kérdéseikre Losonczi Julianna igazgató ad felvilágosítást

telefonon, minden hétfőn 16:00 - 17:00 óráig.

Losonczi Julianna

igazgató

Be­irat­ko­zás (le­en­dő első osz­tály­ba):

 • 2021. április 15. (csütörtök) 8:00 - 19:00 óra között
 • 2021. április 16. (péntek) 8:00 - 19:00 óra között

A fel­vé­tel­nél előnyt él­vez­nek azok a gye­re­kek:

 • akik az iskola körzetéhez tartoznak,
 • akiknek testvére már az iskola tanulója,
 • akik szüleinek munkahelye az iskola körzetében van,
 • akiknek szülei iskolánkba jártak.

A be­irat­ko­zás­hoz szük­sé­ges do­ku­men­tu­mok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget tanúsító igazolás:
 • óvodai szakvélemény
 • anyakönyvi kivonat
 • TAJ kártya
 • tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodási címről (2. számú melléklet)
 • nyilatkozat a közös felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet)

Fel­vé­tel az is­ko­lá­ba (2-8. osz­tá­lya­ink­ba):

Már működő osztályainkba új tanuló felvétele, személyes egyeztetés után lehetséges.

A fel­vé­tel­nél előny­ben van­nak azok a ta­nu­lók:

 • akik az is­ko­la kör­ze­té­hez tar­toz­nak,
 • akik­nek test­vé­re már az is­ko­la ta­nu­ló­ja,
 • akik­nek szü­lei is­ko­lánk­ba jár­tak,
 • akik köl­tö­zés miatt vál­ta­nak is­ko­lát.

Szük­sé­ges do­ku­men­tu­mok:

 • lak­cím­kár­tya
 • bi­zo­nyít­vány
 • TAJ kártya