Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával, 2022 Müpa
Kezdő oldal » Művészeti Iskola » Pályázatok » Óvodás rajzpályázat » Rajzpályázat óvodásoknak – 2018.

Rajzpályázat óvodásoknak – 2018.

Óvodás rajzpályázat – 2018

A Zuglói Mun­ká­csy Mi­hály Ál­ta­lá­nos Is­ko­la és Alap­fo­kú Mű­vé­sze­ti Is­ko­la

rajz­pá­lyá­za­tot hir­det a zug­lói óvo­dák nagy­cso­por­to­sai szá­má­ra.

A téma: BOLONDOS CIRKUSZ

Milyennek képzeled el a cirkuszt,

ahol bármilyen fantasztikus dolog megtörténhet?

Rajzold le nekünk!

A pá­lya­mű­vek A/4-es mé­ret­ben, kö­tet­len tech­ni­ká­val ké­szül­het­nek.
Be­ér­ke­zé­si ha­tá­ri­dő: 2018. no­vem­ber 12. hétfő
Kér­jük a mun­ká­kat a kö­vet­ke­ző címre küld­jé­tek:
Zuglói Mun­ká­csy Mi­hály Ált. Isk. és AMI
1142 Bu­da­pest Csák­tor­nya park 1.
Kőházi Mária

Ered­mény­hir­de­tés: 2018. no­vem­ber 28. 1500 óra.
A he­lye­zést elért kör­ze­tes gye­re­kek, fel­vé­telt nyer­nek is­ko­lánk
2019/2020-as tan­év in­du­ló rajz­ta­go­za­tos osz­tá­lyá­ba.

Ha a letöltés nem indul el automatikusan, kérjük, kattintson az alábbi hivatkozásra.

plakat A4.jpg 569,68 kB